Ένταξη στο Ψηφιακό Μητρώο των πρατηρίων καυσίμων μέχρι 1η Σεπτεμβρίου

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εξέδωσε εγκύκλιο με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης στο Ψηφιακό Μητρώο των πρατηρίων καυσίμων μέχρι 1η  Σεπτεμβρίου. Παράλληλα δημοσιοποίησε σε ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, (μορφή doex), τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την (α) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμ, πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (ΦΕΚ 4929/τ,Β 72019) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 89851/1165/9-12-2019 (ΦΕΚ 4929/τ.Β72019) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ;ΨΡΙΠ465-ΦΘ5. β) Η με αριθμ. πρωτ, οικ. 24124/244/22-3-2019 (ΑΔΑ:Ω9Ψ3465ΧΘΞ-ΣΑΜ) εγκύκλιος, γ) Η με αριθμ, πρωτ. οικ. 18463/180/5-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΝΒ465ΧΘΞ-750) εγκύκλιος.

  1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4929/τ.Β72019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. one. 89851/1165/9-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΙΠ465-ΦΘ5) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:

«Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β72019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων » Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης » και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

  1. Η παρ. 2 της (γ) σχετικής εγκυκλίου παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β72019) Υ.Α, όπως ισχύει,
  2. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή, (μορφή doex), τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με την (α) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
  3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» τηρούν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως ισχύει, και αποστέλλουν τον παραπάνω Πίνακα 2, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή (doex), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Πίνακα 2 των στοιχείων που αναφέρονται στη παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/29-1-2019 Υ.Α, όπως ισχύει, ακολουθούνται οι οδηγίες της (β) σχετικής εγκυκλίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ