Επαναληπτικός διαγωνισμός για εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

Υποβολή προσφορών έως 14.5.2018 και ώρα 14:30.