Επαναληπτικός διαγωνισμός για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού» – 424 ΓΣΝΕ