Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού Υλικού

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.