Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Υποβολή προσφορών μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.