ΕΠΑνΕΚ – «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων