Επανέλεγχος περαιωμένων υποθέσεων για παραβάσεις του Κ.Β.Σ

Δεν αποκλείεται επανέλεγχος και πρόστιμο για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. εφόσον μεταγενέστερα έχουν βρεθεί νέα στοιχεία παράβασης

Για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α. με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., εφόσον μεταγενέστερα  έχουν βρεθεί νέα στοιχεία παράβασης.

Αυτό αποφάσισε το  το τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου με την με αρ. 19/2013 απόφασή του.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, η εικονικότητα των τιμολογίων που έλαβε ο φορολογούμενος, με συνέπεια να προκύπτει φόρος μεγαλύτερος από το φόρο που είχε προσδιοριστεί αρχικά ή προκύπτει ότι η δήλωση του φορολογουμένου ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή.

Σε περίπτωση όμως που η υπόθεση έχει περαιωθεί οριστικώς και δεν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία για τη χρήση που περαιώθηκε, η εφορία δεν μπορεί, μετά από έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, να εκδώσει πράξη επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για τη χρήση αυτή, γιατί η σχετική έκθεση ελέγχου θα αποτελούσε μη επιτρεπόμενη έκθεση επανελέγχου για την οικεία χρήση.