Επιπλέον 44 επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται στη δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ