Επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. που έχει καταβληθεί για οριστικά ανείσπρακτες απαιτήσεις

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., με πρόσφατη απόφασή της (ΔΕΔ 2507/2019), έκρινε ότι ο Φ.Π.Α. που κατέβαλε προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω της υπαγωγής του πελάτη της στη διαδικασία εξυγίανσης, οφείλει να της επιστραφεί. Η εν λόγω απόφαση της ΔΕΔ αποτελεί, επί της ουσίας, συμμόρφωση προς την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη ΣτΕ 355/2019, η οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης, εξυγίανσης ή θέσης σε ειδική εκκαθάριση εμπορικών επιχειρήσεων, γεννά δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. για τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης του ΣτΕ, η διοίκηση δεν δεχόταν την επιστροφή του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν Φ.Π.Α. για οριστικά ανείσπρακτα ποσά.

 

Β