Έρευνα των αναγκών των επιχειρήσεων σε ψηφιακές δεξιότητες

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από τη θεσμοθέτησή του το 2016 (Νόμος 4368/2016 άρθρο 85), συγκεντρώνει, αναλύει και οπτικοποιεί δεδομένα απασχολούμενων από την ΕΛΣΤΑΤ, μισθωτών από το Π.Σ. Εργάνη, ανέργων από τον ΟΑΕΔ και δεξιοτήτων από την  ESCO, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή της κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας. To Επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, που αναλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη συγκέντρωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες συνάδουν με τους σκοπούς τους, αποτελείται από: το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΕΙΕΑΔ, φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ιδίως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),  φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως όλες οι Περιφέρειες της χώρας,  τους Κοινωνικούς Εταίρους που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στη λειτουργία του Μηχανισμού, ιδίως, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει την πρωτοβουλία του  Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την εκπόνηση έρευνας ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ψηφιακές δεξιότητες, και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο  που θα σας αποσταλεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕΑΔ).

Χρειάζονται μόνο 5 λεπτά για τη συμμετοχή στην έρευνα.

Οι διερευνούμενες ψηφιακές δεξιότητες για λόγους τεκμηρίωσης και συγκρισιμότητας βασίζονται στην Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων ESCO.

 

Λεπτομέρειες  στο https://lmd.eiead.gr/