Φοιτητές που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας & εργασία

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Ένα μείζον θέμα που έχει ανακύψει και βασανίζει πολλούς φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, είναι το εργασιακό.

Ως είναι γνωστό η σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα μιας οικογένειας και δη με παιδιά τα οποία σπουδάζουν.

Έτσι τα παιδιά παρόλο που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και σπουδάζουν καλούνται να αναλάβουν ευθύνες και να βγουν στον εργασιακό στίβο ώστε να υποστηρίξουν τις βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειάς τους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι να εργασθούν ή θα χάσουν την σύνταξη χηρείας επειδή θα απασχοληθούν, επί το πλείστον από κάποια μεροκάματα σποραδικά έως 3  και με 4 μήνες πριν ξεκινήσουν οι σχολές τους. Ακόμη και εάν θέλουν να εργάζονται και να σπουδάζουν παράλληλα θα πρέπει να τους δίνεται το δικαίωμα αφού τη σύνταξη χηρείας δεν την λαμβάνουν ως δώρο αλλά ανταποδοτικά από το κράτος ως στήριξη της οικογένειας για τον άνθρωπο του έχασαν, σε συνδυασμό της ασφάλισης που εξυπηρετούσε ο ίδιος ή ο εργοδότης του  επί του συνόλου του  ασφαλιστικού του βίου.

Σύμφωνα με τον 4611/2019 στο αρ. 21 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α ́ 56) προστίθεται περίπτωση ζ ́ ως εξής:« ζ. Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους».

Σύμφωνα με τον 4387/16, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παιδιών παύει:
Α) Με την τέλεση γάμου πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
Β)Με την ανάληψη εργασίας ή την αυτοτελή συνταξιοδότηση
Γ)Με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά και δημόσια και πανεπιστήμια εξωτερικού
Δ)Με την διακοπή ή την ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν το 24ο έτος της ηλικίας τους
Ε) Από τότε που έπαυσε η ανικανότητα

Ή και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου:

δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, και η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Η λήξη του δικαιώματος στην περίπτωση αυτή επέρχεται είτε με τη σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης είτε με τη διαπίστωση ότι δεν υφίσταται πλέον ανικανότητα για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας, εκτίμηση που με βάση τη διατύπωση της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 ανατίθεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, δεδομένου ότι συναρτάται ως προς το χρόνο επέλευσής της (κατά την ημερομηνία θανάτου και πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας).

  • Άρθρο 12

Σύνταξη λόγω θανάτου. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους ή

β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Email: [email protected]

www.taxgservices.gr