Φορολογία και συγκρίσεις με άλλες χώρες

Νέο Φορολογικό νομοσχέδιο: (α) Aπό την 1.1.2020 απαλλάσσονται τα Ελληνικά νομικά πρόσωπα από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, υπό προυποθέσεις. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%. (β) Από την 1.1.2020 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%. (γ) Από την 1.1.2019 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής γίνεται 24%. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%. (δ) Μέχρι την 31.12.2022 απαλλάσσονται τα φυσικά πρόσωπα από την υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων. (ε) Ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φοροδιαφυγής για χρήσεις από 2012 και εφεξής περιορίζεται από τα 20 στα 10 έτη. (στ) Μέχρι την 31.12.2019 δεν φορολογείται το ποσό της  διαγραφής  χρεών νομικών προσώπων  προς πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού (ζ) Η φορολόγηση δικαιωμάτων μετοχών (“stock options”) ως παροχή σε είδος επεκτείνεται και στα συγγενικά πρόσωπα εργαζόμενων της επιχείρησης η οποία τα παρέχει, χωρίς καμία βελτίωση στον τρόπο φορολόγησης τους. (η) Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης μη κατοίκων Ελλάδος που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με πληρωμή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ, εφόσον επενδύουν 500.000 ευρώ και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος επί τουλάχιστον επτά έτη την τελευταία οκταετία.

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία θα είναι οι μόνες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2019 μετά τη μείωση του ελληνικού εταιρικού φόρου στο 24%. Ως χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ορίζονται εκείνες που διαθέτουν εταιρικό συντελεστή ίσο ή μικρότερο από το 50% του συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα ή του 60% από το 2020 και μετά. Έτσι, η Ιρλανδία (12,5%) και η Κύπρος (12,5%) αφαιρούνται από τον κατάλογο αυτό μόνο για το φορολογικό έτος 2019 και επανέρχονται από το 2020.

Η Λετονία και η Εσθονία άλλαξαν πρόσφατα τον παραδοσιακό τρόπο επιβολής του εταιρικού φόρου και αποφάσισαν αυτός να καταβάλλεται μόνο όταν τα εταιρικά κέρδη διανέμονται. Ειδικότερα, στις εν λόγω χώρες δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος εισοδήματος επί των κερδών των εταιρειών που εδρεύουν σε αυτές και σε μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών, παρά μόνο όταν αυτά διανεμηθούν. Ως διανομή κερδών, πέρα από τη διανομή μερισμάτων και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θεωρούνται, ενδεικτικά, οι δαπάνες που δε σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, οι πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη όταν γι’ αυτές δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων, καθώς επίσης και οι δωρεές. Κατά τη διανομή, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% επί του διανεμόμενου ποσού ενώ τα κέρδη που επενδύονται αντί να διανέμονται, δε φορολογούνται. Μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμά τους;

Πηγή: Grant Thornton

Β