Φορολογικές υποχρεώσεις στις 14 Μαΐου

Οι επαγγελματίες στις 14/5/2013 έχουν την διεκπεραίωση σειράς φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι επαγγελματίες και γενικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη του ότι αύριο, 14/5/2013,  έχουν την διεκπεραίωση των παρακάτω φορολογικών υποχρεώσεων.

Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Για Β Κατηγορίας Ολα τα Α.Φ.Μ.)

Λήξη προθεσμίας Υποβολής Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων περιπτώσεων

Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.

Υποβολή φόρου για τα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων μεσιτών κλπ για αμοιβές ή προμήθειες από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους.

Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Υποβολής δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Δήλωση και απόδοση εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975