Φορολογικοί έλεγχοι στην επιχείρηση και δικαιώματα φορολογουμένων

Ο φορολογούμενος όταν τον επισκέπτονται Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου δικαιούται να προστατευθεί από τυχόν αντιποίηση αρχής

Απ αφορμή τα κρούσματα αντιποίησης αρχής από διάφορους επιτηδείους που παρουσιάζονται ως δήθεν φορολογικοί ελεγκτές, σημειώνουμε ότι οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους κατά τους φορολογικούς ελέγχους ώστε να αποφεύγουν τις παγίδες.

Σημειώνουμε ότι οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις γίνονται με φυσική παρουσία των φορολογικών ελεγκτών και όχι τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σχετικό κρούσμα με τηλεφωνικό εκβιασμό δημοσίευσε το  www.eea.gr στις 18 Ιουλίου 2013.

Ο φορολογούμενος όταν τον επισκέπτονται Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου δικαιούται να προστατευθεί από τυχόν αντιποίηση αρχής και να ελέγξει πρώτ’ απ’ όλα την ιδιότητα του ελεγκτή και το έγγραφο δικαίωμά του για έλεγχο. Σε συνέχεια οφείλει να εκτελέσει τις δικές του υποχρεώσεις.

Δικαιώματα φορολογούμενου

Πριν από τη διαδικασία ελέγχου και κατά την είσοδο των ελεγκτών ο φορολογούμενος πρέπει και δικαιούται:

 • Να λάβει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ΄ αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση.
 • Να του επιδείξει ο ελεγκτής κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και πριν την έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνομική του ταυτότητα και να γίνει ταυτοποίηση με το έγγραφο.
 • Εφόσον υπάρχει αμφιβολία ο φορολογούμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία του Ελεγκτή για επιβεβαίωση.

Υποχρεώσεις φορολογούμενου

Εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες ο φορολογούμενος ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:

 • Να επιδεικνύει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.
 • Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε     ζητούμενη πληροφορία στον έλεγχο.
 • Να διευκολύνει τον έλεγχο και να μην προβάλλει προσκόμματα.

 

Κανόνες που αφορούν τους ελεγκτές

Από την πλευρά του ο εφοριακός ελεγκτής σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Υπουργείο Οικονομικών για φορολογουμένους και εφοριακούς υποχρεούται κατά τον έλεγχο:

 • Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούμενο και αντικειμενικός στην κρίση του.
 • Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγράφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγράφων και επίσημων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις παραλαβής μόνο επίσημων βιβλίων και στοιχείων.
 • Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο, ο οποίος, εφόσον με αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής.
 • Να επιδίδει σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών αρμοδιότητας του Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, προκειμένου ο ελεγχόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί.    
 • Να συντάσσει μετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου με τις τυχόν διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρμόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται μαζί με τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο.

 

Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο έχει τις παρακάτω δικαιοδοσίες:

 • Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα για την επιχείρηση.
 • Να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το φορολογούμενο.
 • Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.
 • Να κατάσχει ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαμβάνει επίσημα βιβλία και στοιχεία. Στις περιπτώσεις που κατάσχονται ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα, επιτρέπεται η κατάσχεση και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων.
 • Να ζητά από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση και κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου.
 • Να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση  του έργου του.
 • Να λαμβάνει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, με άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο.
 • Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως πληροφορίες που είναι αναγκαίες  για τη διευκόλυνση του έργου του.
 • Να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία που ελέγχει.

 

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο για φορολογουμένους και εφοριακούς του Υπουργείο Οικονομικών με την υποσημείωση ότι στο μεταξύ έχουν αλλάξει και αλλάζουν συνεχώς προς το χειρότερο για τους φορολογούμενους, τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις με την συνεχή αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας.