Η Απόφαση για την παράταση και την αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων κατά την περίοδο του κορονοϊού οφειλών προς τις ΔΟΥ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Λύση στην αγωνία και στις απορίες πολλών οφειλετών του Δημοσίου έφερε η δημοσίευση στο ΦΕΚ Β 3612/31-8-2020, της υπ. αριθμ. Α.1200/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία   προβλέπεται η παράταση και η αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.

Πολλοί από τους οφειλέτες του Δημοσίου διατηρούσαν την εύλογη απορία, πώς θα μπορέσουν να καταβάλλουν τις συσσωρευμένες κατά το διάστημα της πανδημίας οφειλές τους, για τις οποίες είχε χορηγηθεί μικρή αναστολή στην προθεσμία καταβολής και είσπραξης, καθώς μετά την λήξη του μικρού χρονικού διαστήματος της χορηγηθείσας αναστολής, θα καλούνταν να καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, που αφορούσαν τόσο τις υπό αναστολή τελούσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, όσο και τις τρέχουσες δόσεις, του χρονικού διαστήματος μετά την αναστολή. Την λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, την οποία προ ημερών με σχετική ανακοίνωση του είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών δίνει πλέον η δημοσιευθείσα υπ. αριθμ. αριθμ. Α.1200/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών , με την οποία, προς τον σκοπό της κάλυψης της ανάγκης για περαιτέρω αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, προβλέπει τα εξής:

  1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της από11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55), η οποία κυρώθηκε με τοάρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), και της από 1/5/2020 Πράξης Νομοθετικοπυ Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104) .

Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

  1. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
  2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την σχετική εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών, προς τον σκοπό της διευκόλυνσης των οφειλετών στην καταβολή των ποσών των δόσεων, που θα έχουν συσσωρευθεί, μετά την λήξη και της νέας προθεσμίας αναστολής των σχετικών καταβολών θα προβλεφθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των ποσών των βεβαιωμένων οφειλών, σε δώδεκα άτοκες, ή σε 24 έντοκες δόσεις, με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το 2,5%.