Η Απόφαση για τις Υπηρεσίες μιας στάσης για σύσταση εταιριών

«Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών»

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018 «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.»

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 1
Ορισμός των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

1. Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.
2. Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες Μίας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων.
β) Οι Συμβολαιογράφοι ΥΜΣ.
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ).

3. Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι κάτωθι:
α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ' αριθμ. 31637/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ της παρ. 2.
β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.
γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

Άρθρο 2
Απαιτούμενος χρόνος και κόστος σύστασης

1. Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης.
2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της ΥΜΣ προκύψει ότι η αίτηση ή οποιοδήποτε από τα υποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αίτηση για τη σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται.
3. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν για την περίπτωση σύστασης μέσω e-ΥΜΣ καθώς ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 4 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-ΥΜΣ. Η σύσταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13, πραγματοποιείται αυτόματα.
4. Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής: α) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227).
β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαμβάνει:
α) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που πραγματοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
β) Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. Β΄της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) Το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομού το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται.
 

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να συστήσει εταιρεία μέσω της e-ΥΜΣ, τότε το κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της περ. Α΄ της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΥΜΣ
Άρθρο 3
Ενέργειες για τη Σύσταση εταιρείας

1. Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι να συστήσουν εταιρεία, προσέρχονται στην ΥΜΣ της επιλογής τους, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 1, και προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) υποβάλλουν όλα τα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 4.
β) δίνουν εντολή στην ΥΜΣ να ενεργήσει για λογαριασμό τους και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5.
γ) προβαίνουν στην διαδικασία πληρωμής του κόστους σύστασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6.
2. Οι ιδρυτές δύνανται να δηλώσουν έναν εξ αυτών ή έναν τρίτο ως εκπρόσωπο τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας προς τούτο το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αυτών από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, στον οποίο μπορούν να αναθέσουν: α) είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία σύστασης, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 4 έως 6, β) είτε να αναλάβει την υποχρέωση της επικοινωνίας
με την ΥΜΣ, εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πάσχουν ή είναι ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματικά στοιχεία. Ο εκπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει τα αιτηθέντα έγγραφα και να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις στην τασσόμενη προθεσμία κάθε φορά.

3. Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου χορήγηση εξουσιοδότησης δεν περιλαμβάνει την πράξη σύστασης της εταιρείας, η οποία υπογράφεται όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Προσκομιζόμενα Στοιχεία και Έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας

1. Κατάθεση εταιρικής σύμβασης
α) Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, η εταιρική σύμβαση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.
β) Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω του Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου ΥΜΣ, η εταιρική σύμβαση ανεξαρτήτως συστατικού τύπου, καταρτίζεται από τον Συμβολαιογράφο και υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.
Το κείμενο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και με τη μορφή μη επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού Α.Φ.Μ. δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας. Περαιτέρω, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, υπήκοοι κράτους μέλους ΕΕ ή τρίτων χωρών), προκειμένου να αιτηθούν τη σύσταση εταιρείας, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΜΣ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των ακόλουθων νομιμοποιητικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV):
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα:
Αα. Οι Έλληνες υπήκοοι, αστυνομική ταυτότητα.
Αβ. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
Αγ. Οι πολίτες τρίτων χωρών:
Αγ1. Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:
Αγ1.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,
Αγ1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και Αγ1.3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθε-
σης αίτησης άδειας διαμονής.
Αγ2. Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:
Αγ2.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και
Αγ2.2 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.
Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.
Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:
Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό είναι καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ατελώς και απευθείας από τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ..
Ββ. απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.
Βγ. Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έχει βεβαιωθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:
Γα. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου. Γβ. Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία
ικανοποίησης των πιστωτών του.
Γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

3. Λοιπά απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
α. Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο.
β. Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.
γ. Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία θα δηλώνεται :
δ.α. ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ.β. η διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
ε. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον ν. 4442/2016 (Α΄ 227).
4. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στην εταιρεία μετά τη σύστασή της:
α. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3.
β. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.
γ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.
δ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται .Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση αναγράφουν αυτόν στην υπό α. ανωτέρω δήλωση έναρξης εργασιών Μ3.

Άρθρο 5
Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης

1. Οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών, συμπληρώνουν και χορηγούν στην ΥΜΣ έγγραφη εντολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προκειμένου η ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4441/2016.
Με τη χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την ΥΜΣ των εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η ως άνω εντολή, περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:
α. Αίτηση Προελέγχου Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου,
β. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. Αίτηση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και χορήγησης Α.Φ.Μ, στην εταιρεία μετά τη σύστασή της,
δ. Αίτηση χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου στο TAXISnet,
ε. Αίτηση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., στ. Αίτηση αποστολής ανακοίνωσης σύστασης στον ΕΦΚΑ.

Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμής κόστους σύστασης

1. Η αίτηση σύστασης ολοκληρώνεται με την καταβολή του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης της εταιρείας και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2. Η καταβολή των χρηματικών ποσών δύναται να γίνει κατ’ επιλογή του υπόχρεου είτε με μετρητά είτε με ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά από την ΥΜΣ.
2. Με εξαίρεση τη χρήση μετρητών σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταβάλλων θα πρέπει να προσκομίσει στην ΥΜΣ το αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα ή το αποδεικτικό πληρωμής των οφειλομένων ποσών.
3. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερόμενων να συστήσουν εταιρεία, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια ΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας επιστρέφεται. Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη εργάσιμη ημέρα που λήγει η προθεσμία θεραπείας των ελλείψεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 7
Έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων

1. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης σύστασης εταιρείας, η αρμόδια ΥΜΣ προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
α) Έλεγχο νομιμοποίησης των αιτούντων/ιδρυτών ή του εξουσιοδοτημένου να εκπροσωπεί τους ενδιαφερόμενους να συστήσουν εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό αυτών. Ειδικότερα, εξετάζεται αν για την εξουσιοδότηση του αιτούντος έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3. β) Έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού, τόσο ως προς το αν είναι νομίμως υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές, όσο και ως προς τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου παράβαση των οποίων επιφέρει ακυρότητα της εταιρείας. Στην περίπτωση χρήσης πρότυπου καταστατικού θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν ακολουθηθεί πιοτά οι οδηγίες που τα συνοδεύουν (παραρτήματα της
υπουργικής απόφασης 31637/2017, 928 Β΄).
γ) Έλεγχο πληρότητας των λοιπών υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 4.

2. Σε περίπτωση που οτιδήποτε από τα ανωτέρω δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, ακολουθείται αμελλητί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2.
3. Εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, αιτήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται από τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των παραρτημάτων της, δεν επιτρέπεται η, καθ’υπέρβαση των διατάξεων αυτών, απαίτηση της ΥΜΣ για συμπλήρωση ή προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών ή αιτήσεων από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές ή τον εκπρόσωπό τους.
Άρθρο 8 
Προέλεγχος επωνυμίας Έγκριση Χρήσης

1. Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά σε Προέλεγχο και Δέσμευση Χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της υπό σύστασης εταιρείας μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών και του Ειδικού Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση του Γ.Ε.ΜΗ. Ο έλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύστασης εταιρείας προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η ΥΜΣ καλεί τους ιδρυτές ή/και τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις και στο καταστατικό της εταιρείας, εφόσον αυτό είναι πρότυπο καταστατικό ή ιδιωτικό έγγραφο και έχει ήδη συνταχθεί. Οι προθεσμίες της διαδικασίας αυτής είναι οι προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 2.
2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την ΥΜΣ για λογαριασμό της υπό σύστασης εταιρείας, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. Β΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4441/2016. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης παρατείνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου.
3. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αυτόματη παύση της διαδικασίας σύστασης και την αποδέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας σύστασης απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών.
Άρθρο 9
Καταχώριση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ.

1. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η ΥΜΣ ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα που κατατίθενται κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΜΣ το οποίο διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτό η σύσταση της εταιρείας.
2. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης,
β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στον ηλεκτρονικό Φάκελο καταχωρίζονται σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά με τη σύσταση έγγραφα και αιτήσεις,
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου στο εξής να δύναται αυτή να προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων και να αιτείται την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Άρθρο 10
Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο Χορήγηση ΑΦΜ Χορήγηση Κλειδαρίθμου TAXISnet

1. Για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση σε αυτήν Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της εταιρείας όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και
γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΥΜΣ για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. ή τη διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη λάβει Α.Φ.Μ. ως υπό ίδρυση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας).

2. To TAXIS, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ. αυτής, ο οποίος και καταχωρίζεται αυτομάτως στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Ο χορηγηθείς Α.Φ.Μ. αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας που εκδίδεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας.
3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις των περ. δ' και ε' του άρθρου 10 και της περ. Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), η εγγραφή και η έναρξη στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνονται με βάση τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4174/2013.
4. Εάν διαπιστωθεί ότι καταχωρίστηκαν στοιχεία ανακριβή, λόγω λάθους του χρήστη, γίνεται αυτεπάγγελτη διόρθωση των στοιχείων αυτών στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια στη Δ.Ο.Υ., με την υποβολή δήλωσης μεταβολής.
5. Μετά την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και την απόδοση του Α.Φ.Μ., εφόσον το επιθυμεί η εταιρεία, παρέχεται από την ΥΜΣ, δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου. Η εταιρεία παραλαμβάνει τον προσωρινό Κλειδάριθμο από την ΥΜΣ προκειμένου σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία του TAXISnet να λάβει τον οριστικό Κλειδάριθμο για χρήση των Υπηρεσιών του TAXISnet. Ο προσωρινός Κλειδάριθμος δεν καταχωρίζεται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. ούτε αποτελεί στοιχείο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης σύστασης, εφόσον επιθυμεί η εταιρεία να της αποδοθεί ο οριστικός Κλειδάριθμος, της παρέχεται από την ΥΜΣ πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία του TAXISnet μέσω του κατάλληλου συνδέσμου. Η διαδικασία απόδοσης του οριστικού Κλειδαρίθμου διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος για το λόγο αυτό εισάγει στο TAXISnet όλα τα απαραίτητα στοιχεία της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο προσωρινός Κλειδάριθμος που της αποδόθηκε προηγουμένως.

Άρθρο 11
Εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

1. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. ενημερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη σύσταση της νέας εταιρείας.
2. Η ενημέρωση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας,
β) τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και
γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).

3. Ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλισιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, χωρίς οι ενέργειες αυτού να θίγουν κατ' οποιονδήποτε τρόπο την ίδια τη σύσταση της εταιρείας.
Άρθρο 12
Λοιπές Διαδικασίες

1. Η συσταθείσα εταιρεία εγγράφεται στο καθ’ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) αυτομάτως μετά το πέρας των διαδικασιών των άρθρων 9 και 10.
2. Η ΥΜΣ εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ατελώς στους αιτούντες. Η ανακοίνωση, εκτός από το πλήρες κείμενο του καταστατικού περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία: α) Την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, β) την εταιρική μορφή αυτής, γ) την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο, δ) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ), ε) τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στ) τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η εκτύπωση της ανακοίνωσης σύστασης που εκδίδεται από την ΥΜΣ και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Η ΥΜΣ χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η βεβαίωση εκδίδεται στο όνομα της νεοσυσταθείσας εταιρείας.
4. Τα ποσά τα οποία καταβάλλονται τοις μετρητοίς ή με τραπεζική επιταγή στην ΥΜΣ και έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τρίτων, κατατίθενται το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από τον προϊστάμενο της ΥΜΣ ή εφόσον η ΥΜΣ είναι συμβολαιογράφος, από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο αυτών, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
5. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύσταση, τα ποσά που εισπράχθηκαν από την ΥΜΣ για λογαριασμό τρίτων, επιμερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους. Η καταβολή γίνεται με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων με ηλεκτρονικά μέσα. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ημερομηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της καταβάλλουσας εταιρείας: Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ. και αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

6. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύσταση της εταιρείας η ΥΜΣ, διαβιβάζει τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η ΥΜΣ είναι συμβολαιογράφος, ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σε αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ e-ΥΜΣ
Άρθρο 13
Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr).
2. Με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 31637/2017 (Β΄928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 19 της παρούσας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS αναθέτουν κατ' αρχήν σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Το πρόσωπο αυτό:
α. αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,
β. συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 και καταχωρίζει τα στοιχεία των εντύπων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου χωρίς ανάρτηση των ίδιων των εντύπων και
γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8.

4. Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ., το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ της παρ 2 του άρθρου 1. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή/ και διακριτικό τίτλο.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα, και αφού αυθεντικοποιηθούν σύμφωνα με την περ. Α΄ της παρ. 3 επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των ενεργειών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται από όλους διαδοχικά. Η αίτηση σύστασης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο κατόπιν της θέσης ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, η οποία και αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων ανεξαρτήτως των καταχωρισμένων στο σύστημα της e-ΥΜΣ στοιχείων.
6. Ακολουθεί ηλεκτρονική καταβολή του κόστους σύστασης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 είτε με ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά από την ΥΜΣ.
7. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των προηγούμενων παραγράφων η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το σύστημα της e-ΥΜΣ:
α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης,
β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστηκαι κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 10 μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει Α.Φ.Μ.,
ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10,
στ. ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας,
ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο,
η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες,
θ. χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Πρωτότυπα έγγραφα οποιουδήποτε είδους (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.) δεν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την e-ΥΜΣ σε άλλες Υπηρεσίες αλλά διατηρούνται ψηφιοποιημένα στον ηλεκτρονικό Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

Άρθρο 14
Έννομες συνέπειες Σύστασης μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. Η συμπλήρωση στοιχείων και η ανάρτηση εγγράφων με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), συνεπώς η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος.
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3419/2005 υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, που άρχεται έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων εταιρειών αρμοδιότητας τους που έγιναν μέσω e-ΥΜΣ (με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να εξακριβώσουν τη νομιμότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των σχετικών με τη σύσταση στοιχείων και εγγράφων. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται με τη συνδρομή των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή φορέων, όπως ενδεικτικά η Ελληνική Αστυνομία, υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.λπ. οι οποίες υποχρεούνται όπως συνεργαστούν παρέχοντας σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις λοιπές αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες έγγραφα ή πληροφορίες. Στις περιπτώσεις στις οποίες κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο ή έγγραφο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
3. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. συντάσσουν ετήσια έκθεση μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους, στην οποία παρουσιάζονται τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που αφορούν το σύνολο του προηγούμενου έτους (1/1-31/12) και αυτή αποστέλλεται έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου στην Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
Άρθρο 15
Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

1. Συστήνεται και τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Το εν λόγω Μητρώο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ..
2. Για τις ανάγκες της παρούσας ως Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασχολείται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίζει πράξεις και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και ως χρήστης ΥΜΣ νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την σύσταση εταιρείας.
3. Το Μητρώο της παρ. 1 διακρίνεται στα εξής ΥποΜητρώα:
α. Υπό-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. 
β. Υπό-Μητρώο Συμβολαιογράφων ΥΜΣ
γ. Υπό-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ

4. Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο της παρ. 1 είναι η χορήγηση κατάλληλης πιστοποίησης η οποία χορηγείται βάσει των προϋποθέσεων των άρθρων 16 έως 18.

Άρθρο 16
Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.

1. Ιδιότητα του πιστοποιημένου Χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. της παρ. 3 του άρθρου 15.

2. Η εγγραφή στο Υπό-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ προϋποθέτει επιτυχή συμμετοχή σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρόγραμμα, πιστοποιημένο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που θα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ και θα καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών.

3. Ο προϊστάμενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να μεριμνά για την πιστοποίηση όλων των υπαλλήλων-χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και να εγκρίνει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της παρ. 2. Κατόπιν της προαναφερόμενης έγκρισης, κάθε υπάλλη