Η Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών

Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών

 

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.. Αριθμ. Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .

 

 

 

Άρθρο 55

 

Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

 

1.   Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

2.   Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 66.

3.   Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, μπορεί να διακινείται, για το σκοπό αυτό , και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 και 50 λίτρων.

4.    Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε αποσυκευασία κλειστής συσκευασίας.

β) πεντακοσίων ευρώ (€ 500) για κάθε παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 3.

 

 

Άρθρο 56

 

Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

1.          Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση περιεκτών πλαστικών και μεταλλικών για συσκευασία ελαιολάδων, πυρηνελαίων και σπορέλαιων και η κατοχή από συσκευαστές ή λιανοπωλητές πλαστικών και μεταλλικών περιεκτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

2.          Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά περιέκτη.

 

Άρθρο 57

 

Ειδικότερες Υποχρεώσεις

 

1.          Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορέλαιων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφόσον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων (εργασίες φασόν).

 

2.          Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

 

Άρθρο 58

 

Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

 

1.Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα ή μη ασφαλή, πέραν των ποινικών και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, δεσμεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141. Ομοίως δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.

 

2.Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, πέραν των ποινικών κυρώσεων δεσμεύονται και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ. έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

 

ΣΒ