Οι έλεγχοι πρατηρίων καυσίμων με «μυστικά αυτοκίνητα» και η προστασία των ελέγχων

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Απόστολο Μακρυκώστα, σημειώνει τον προβληματισμό της κατά πόσο οι μυστικοί έλεγχοι που έχουν νομοθετηθεί, θα παραμείνουν πραγματικά μυστικοί και δεν θα επαναληφθεί η διαρροή πληροφοριών προς τους παραβάτες όπως συνέβη στο παρελθόν με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να βγαίνουν άκαρποι και οι παραβάτες να συνεχίζουν ατιμώρητα το έργο τους.

Η επιστολή της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

 Με το νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, στις 29/3/2019, για την «εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», προβλέπεται μεταξύ άλλων, με το άρθρο 21 η τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 20, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4413/2016, για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων.

Στην τροποποίηση προβλέπεται ο τρόπος διαπίστωσης παραβάσεων με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς καμία γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.

Η Ομοσπονδία μας στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα νομίμως λειτουργούντα πρατήρια καυσίμων και τους καταναλωτές από παραβάτες που ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό, έχει πολλές φορές προτείνει τη διεξαγωγή αδιάβλητων ελέγχων με μη αμφισβητούμενο τρόπο.

Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις οι έλεγχοι αποτύγχαναν διότι οι παραβάτες λάμβαναν γνώση των ετοιμαζόμενων ελέγχων, πριν αυτοί πραγματοποιηθούν με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ως καθόλα νόμιμοι! Αυτό αποτέλεσε στοιχείο απαξίωσης της αξιοπιστίας των ελέγχων και παράνομη ασυλία των παραβατών, οι οποίοι συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο με αποτέλεσμα να προκαλείται πλήρη απογοήτευση των νομίμων βενζινοπωλών οι οποίοι αγωνιούσαν – και εξακολουθούν να αγωνιούν – για την τύχη των πρατηρίων τους.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε όλους τους κρίκους οι οποίοι θα εμπλακούν στους ελέγχους με τα «μυστικά αυτοκίνητα» ώστε:

– Τα αυτοκίνητα να μη μπορούν να εντοπιστούν με την επανάληψη επισκέψεων. Πρέπει να υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα ή να αλλάζουν μετά από ένα χρονικό διάστημα.

-Να διασφαλιστεί το απόρρητο των ελέγχων και διαδικασιών επιλογής. Ουδείς μη αρμόδιος να δύναται λάβει γνώση της λειτουργίας του εσωτερικού μηχανισμού επιλογής των ελέγχων.

– Να αξιοποιούνται στοιχεία για τις λεγόμενες «φθηνές τιμές» από το Παρατηρητήριο Τιμών, τις πληροφορίες και καταγγελίες ώστε, πέρα από τους γενικούς ελέγχους να υπάρχουν και οι στοχευόμενοι, με βάση την ζώνη επικινδυνότητας. Οι «φθηνές τιμές» σε πολλές περιπτώσεις είναι παραπλανητικές και έγιναν η μάστιγα της αγοράς. Ειδικά οι τιμές κάτω των λειτουργικών εξόδων του πρατηρίου ή ακόμη και κάτω των τιμών διυλιστηρίου, προκαλούσαν και προκαλούν αγανάκτηση στους έντιμους βενζινοπώλες και οργή στους καταναλωτές όταν αυτοί κατάφερναν να το διαπιστώσουν.

– Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διαφυλαχθεί μυστικότητα και η εγκυρότητα των εν λόγω ελέγχων ώστε να εμπεδωθεί προς τον θεσμό η εμπιστοσύνη καταναλωτών και πρατηριούχων και παράλληλα να λειτουργήσει πραγματικά αποτρεπτικά για επίδοξους παραβάτες.

 

Β