Η καταβολή μερίσματος σε είδος βάση του νέου νόμου ανωνύμων εταιρειών

Γενική προϋπόθεση είναι η υπαγωγή της εταιρείας σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών σε είδος απαιτείται αποτίμηση των διανεμόμενων στοιχείων, από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία. Η αποτίμηση είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απόκτησης από τους μετόχους περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης από το μέρισμα, που δικαιούνται. Γίνεται δεκτό ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αγοραία και όχι η λογιστική αξία, με την οποία εμφανίζεται το περιουσιακό στοιχείο στα λογιστικά βιβλία. Σε αντίθετη περίπτωση θα επρόκειτο για διανομή αφανών αποθεματικών κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία του κεφαλαίου.

Πηγή: grant-thornton.gr

Β