Οι κυριότερες ρυθμίσεις της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α 68/20-3-2020 )

Την 20/3/2020 εξεδόθη η τέταρτη, κατά σειρά, από την έναρξη της κρίσης του κοραναϊού, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της  Κυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζονται σειρά θεμάτων αρμοδιότητας όλων σχεδόν των Υπουργείων .

Ειδικότερα, με το παρόν επιχειρείται μία σύντομη και ευσύνοπτη παρουσίαση των σημαντικότερων για τις επιχειρήσεις ρυθμιζόμενων θεμάτων :

Στο πρώτο άρθρο της ΠΝΠ προβλέπεται η εξαγγελθείσα μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ, από το 24% στο 6%, στα είδη, που αφορούν στην ατομική υγιεινή για την πρόληψη της διάδοσης του κορωναϊού (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια, αιθυλική αλκοόλη κ.λ.π.).

Στο δεύτερο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα για την καταβολή του οφειλομένου μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις, που έχουν συνάψει οι επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα, για την αναστολή, ή την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας τους για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με την διάδοση του κοραναϊού. Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται η υποχρέωση για την καταβολή μόνο ποσοστού 60% του καταβαλλομένου μισθώματος, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, χωρίς αυτό να γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ή οποιαδήποτε άλλη αστικής απαίτησης για τον εκμισθωτή. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για όσους μισθωτούς έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση κινητού, ή ακίνητου πράγματος, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά σε επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα, περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους, για λόγους που σχετίζονται με τον κοροναϊό . Επίσης, στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου ρητά ορίζεται ότι, η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνει και τις συμβάσεις μίσθωσης πρώτης κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε μία από τις επιχειρήσεις, για τις οποίες έχει ανασταλεί ή απαγορευτεί προσωρινά η λειτουργία και εφόσον έχει επίσης ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κοροναϊού .

Στο τρίτο άρθρο προβλέπεται η επιτάχυνση και η άμεση επιστροφή του ποσού μέχρι των 30.000 Ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών, ή νομικών προσώπων και οντοτήτων και εφόσον δεν έχει εκδοθεί για αυτές πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Στο όγδοο άρθρο προβλέπονται μέτρα για την στήριξη και την οικονομική ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων, καθώς και μέτρα για την αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς και της καταβολής των δόσεων, ή της διευκόλυνσης της τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών. Προβλέπεται δε και η έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα εξειδικεύονται οι σχετικές ρυθμίσεις .

Στο ενδέκατο άρθρο προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και για όσο διάστημα διαρκούν τα σχετικά μέτρα, για την αντιμετώπιση του κοροναϊού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ενώ ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τυχόν γενόμενης καταγγελίας από την 18η Μαρτίου και επέκεινα αυτή θα είναι άκυρη .

Στην παράγραφο 2Α του ιδίου άρθρου ρητά προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις –εργοδότες, οι οποίες πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κοροναϊου δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους, ή όλων των εργαζομένων τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον, που έχει δημιουργηθεί. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα, με δυνατότητα όμως παράτασης της, με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της πορείας του φαινομένου. Διευκρινίζεται όμως ότι, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που θα κάνουν χρήση της σχετικής διευκόλυνσης απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το σύνολο του προσωπικού τους, τυχόν δε γενόμενη καταγγελία θα είναι άκυρη, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για χρονικό διάστημα, ίσο με εκείνο της αναστολής . Η σχετική ρύθμιση αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί (ή θα οριστούν συμπληρωματικά) από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κοροναϊού .

Επίσης ρητά διευκρινίζεται ότι, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης, με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω προαιρετικής εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους από τον εργοδότη τους, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (800 Ευρώ), ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία μάλιστα ορίζεται, ως αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη επιδεχόμενη συμψηφισμού, με οποιαδήποτε οφειλή. Τέλος, στο ίδιο όρθρο προβλέπεται ότι, οι ΑΠΔ των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας θα ανασταλεί με πρωτοβουλία του εργοδότη τους, θα υποβληθούν από τον εργοδότη με την δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης να υπολογίζεται επί των ονομαστικών τους μισθών, ενώ ολόκληρη η αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και η αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό .

Στην παράγραφο Γ του ίδίου άρθρου προβλέπεται και περιγράφεται η διαδικασία για την υποβολή της δήλωσης για τη λήψη τη; αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τόσο από τον εργοδότη, όσο και από τον εργαζόμενο, με την σημαντική επισήμανση ότι, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στο μέτρο της αναστολής οφειλών δόσεων, ή ρυθμίσεων, ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών τους προς το Δημόσιο .

Στο άρθρο δέκατο έβδομο προβλέπεται ότι, οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη, για οποιαδήποτε από τα είδη που αφορούν προϊόντα απολύμανσης, προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης και αντισηπτικά προϊόντα, ενώ για την παραβίαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το άρθρο εικοστό δεύτερο της ΠΝΠ προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους, από χίλια (1.000) μέχρι εκατό (100.000) χιλιάδες Ευρώ και ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης .

Στο άρθρο δέκατο όγδοο προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα παράτασης του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά μία ώρα, από την Δευτέρα έως την Παρασκευή και κατά δύο ώρες το Σάββατο, ενώ παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα για την καθιέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων αυτών και την Κυριακή .

Στο άρθρο εικοστό πρώτο της ΠΝΠ προβλέπονται μέτρα, για την καταπολέμηση της προσπάθειας κερδοσκοπίας από τις επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να λειτουργούν και ειδικότερα ορίζεται ότι, απαγορεύεται η συνομολόγηση, ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων, που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας, που είναι απαραίτητο για την υγεία, την διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε, των φαρμακευτικών προϊόντων, των μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε, το μικτό περιθώριο κέρδους, να είναι μεγαλύτερο από αυτό, προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ορίζεται ως αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση της παράβασης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Παράλληλα στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου εξειδικεύονται οι κυρώσεις, που θα επιβάλλονται στους παραβάτες του άρθρου αυτού και ειδικότερα ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλεται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παραγράφου 1, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από καταγγελία, αρχικά σύσταση, με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και την συμμόρφωση εντός της τασσόμενης προθεσμίας και την παράλειψη της στο μέλλον, στη συνέχεια δε, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης . Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι, ο Υπουργός μετά την επιβολή των ως άνω κυρώσεων και προκειμένου να επιτευχθεί η παύση της παράνομης πρακτικής και η άρση των  συνεπειών της και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να απαιτήσει, είτε από τον παραβάτη, είτε από τον πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, την διαγραφή, την απενεργοποίηση, ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (οnline) διεπαφή, καθώς επίσης και να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο, για αγαθά που διατίθενται προς πώληση, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων .

Στο άρθρο εικοστό δεύτερο ορίζονται νέες διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες των άρθρων 17 (πώληση μέχρι τριών τεμαχίων),18 (ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής τροφίμων) και 19 (απαγόρευση χρήσης προϊόντων δειγματισμού ) της ΠΝΠ και ειδικότερα προβλέπεται ότι. η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων αυτών επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, ανά περίπτωση και ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης .

Στο άρθρο εικοστό τέταρτο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακή; Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του Ν.4635/2019 .Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 της ΠΝΠ, δηλαδή η χρήση και είσοδος στο σύστημα με τους κωδικούς TAXISNET. Τα έγγραφα που θα εκδίδονται με τον τρόπο αυτό, θα φέρουν μοναδικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη, ή εγκεκριμένη σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα γίνονται υποχρεωτικά δεκτά από τους φορείς του Δημοσίου και από άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, είτε, ως ηλεκτρονικά έγγραφα, διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, ή σφραγίδας, είτε, ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης .

Στο άρθρο εικοστό έβδομο προβλέπεται για πρώτη φορά, η δυνατότητα υποβολής και έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Dilosi, και προβλέπεται ότι, η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής έχει την ίδια ισχύ με την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 και συνιστά έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, ενώ προβλέπεται και η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, για την εξειδίκευση των σχετικών ζητημάτων και λεπτομερειών .

Στο άρθρο εικοστό όγδοο προβλέπεται αντίστοιχα, η δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, μέσω της ίδιας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με τον ίδιο τρόπο αυθεντικοποίησης και υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως και για την υπεύθυνη δήλωση, για την οποία όμως, ρητά προβλέπεται ότι, δεν θα υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου αυτό απαιτείται, αντίστοιχα δε προβλέπεται και η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης .

Στο άρθρο εικοστό ένατο προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου θα μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις στο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ERMIS,GOV.GR), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής E-KEP.GOV.GR της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του Ν.4635/2019 και το οποίο πιστοποιητικό ο πολίτης θα μπορεί να το παραλαμβάνει, είτε με την αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε στην ταχυδρομική του διεύθυνση, με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Η πρόσβαση στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτεί την προηγούμενη διαδικασία αυθεντικοποίησης του χρήστη με την χρήση των κωδικών του στο σύστημα TAXISNET .

Στο άρθρο τριακοστό πρώτο προβλέπεται ότι, τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο, ή νομική οντότητα, είτε υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του άρθρου 27 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα και όπου ο νόμος (άρθρο 11 παρ. 1του Ν.2690/1999) προβλέπει και απαιτεί τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί κατά περίπτωση η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά  .

 

Στο άρθρο τριακοστό τρίτο ρητά προβλέπεται ότι, η Γενική Συνέλευση μετόχων, ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου, ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα, ή προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, ενώ ρητά διευκρινίζεται ότι, η σχετική ρύθμιση θα έχει ισχύ μέχρι την 30/6/2020 .

 

Στο άρθρο τριακοστό έκτο προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας συστήματος αϋλης συνταγογράφησης φαρμάκων, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ και με σκοπό τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας ασθενών και ιατρών και την διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την άϋλη συνταγογράφηση, οπότε και η συνταγογράφηση και τα λοιπά παραστατικά και παραπεμπτικά διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Έτσι κατά την εκτέλεση της άϋλης συνταγογράφησης δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού, αλλά ο φαρμακοποιός ανακτά την άϋλη ηλεκτρονική συνταγή, εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των κωδικό της (barcode συνταγής), ή τον αριθμό του Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασθενούς .

Στο άρθρο τριακοστό έβδομο προβλέπονται διατάξεις για τους ΟΤΑ, με σημαντική την πρόβλεψη στην παρ. 7, για την αναστολή της καταβολής μισθωμάτων προς τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από την 1/3/2020 μέχρι την 31/5/2020, από τους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν  εντός των σχολικών μονάδων και εντός των κοιμητηρίων  .

Επίσης σημαντική και ειδικά για τους επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι και η πρόβλεψη των παραγράφων 8 και 9 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν, ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων της αποτροπής της εξάπλωσης του κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη, για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι περιορισμοί, ενώ παράλληλα, με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση, που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. Παράλληλα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κοροναϊού μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και να προβλέπονται θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τέτοιων τελών, εφόσον αυτά έχουν ήδη καταβληθεί .

 

Στις λοιπές διατάξεις των άρθρων της ΠΝΠ προβλέπονται και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και τον τρόπο λειτουργίας του, με περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας του κοινού, καθώς και για την αναστολή όλων των προθεσμιών, για την υποβολή αιτημάτων και διοικητικών προσφυγών, από την 11/3/2020 και για δύο μήνες (άρθρο τριακοστό όγδοο), την άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γονέων (άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο), για ην διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο), και για την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του συστήματος Δημόσιας Υγείας (Μέρος Δ), ενώ στο μέρος Ε της ΠΝΠ καθορίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων, προσέτι δε στο μέρος Ζ καθορίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο μέρος Θ ρυθμίζονται ζητήματα, για τον επαναπατρισμό Ελλήνων Πολιτών από χώρες του εξωτερικού .

 

Τέλος να σημειωθεί ότι, στο άρθρο εξηκοστό ένατο της ΠΝΠ προβλέπεται επέκταση των διοικητικών κυρώσεων, με την επιβολή προστίμου ύψους πέντε (5.000) χιλιάδων Ευρώ, καθώς προβλέπεται ότι, στο τέλος του άρθρου 23 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά τους παραβάτες της απαγόρευσης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, προστίθεται και παράγραφος 5, που ορίζει ότι, στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου, της από 25/2/2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παραβίαση διοικητικό πρόστιμο πέντε (5.000) χιλιάδων Ευρώ .