Οι κυριότερες ρυθμίσεις της ΠΝΠ της 30/3/2020

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε την 30/3/2020 στο ΦΕΚ Α 75/30-3-2020, η τέταρτη κατά σειρά Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζονται  και προβλέπονται νέα μέτρα για την ενίσχυση των πληττομένων από την πανδημία του κοροναϊού επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μετά την ανακοίνωση από την Κυβέρνηση της νέας δέσμης μέτρων, για την στήριξη της οικονομίας και του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι σημαντικότερες διατάξεις της, που αφορούν και τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου αναφέρονται στα εξής άρθρα:

 

Άρθρο πρώτο:

 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα παροχής έκπτωσης 25%, για την εμπρόθεσμη καταβολή βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, στην πρώτη παράγραφο του οποίου προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

¨Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα (δηλαδή τις  επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ επλήγησαν οικονομικά λόγω του κοροναϊού και τους μισθωτούς αυτών των επιχειρήσεων), που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους, με ημερομηνία καταβολής από την 30η Μαρτίου, έως και την 30η Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών, που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου¨.

 

Στην δεύτερη παράγραφο του πρώτου αυτού άρθρου διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται για οφειλές, που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( 30/3/2020 ).

 

Άρθρο δεύτερο:

 

Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα, που αφορούν στην αναστολή της προθεσμίας εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων.

 

Ειδικότερα ορίζεται ότι:

 

  1. α) ¨Από την 30η Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους, κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κοροναϊού COVID – 19, δυνάμει των αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2, της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλομένων από αυτές αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις, κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 2020, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

 

β) Τα  οριζόμενα στην περίπτωση α) ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, από όποιον έλκει δικαίωμα, ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες, ή αποδέκτες, ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4621/2014, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων  πληρωμών του Ν.4537/2018, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του Ν.4021/2011, καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες  επιχειρήσεις, ή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την επομένη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ, στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται, μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύει για αυτά, η προβλεπόμενη στην περ. α) αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από την Φορολογική Διοίκηση.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για ην εφαρμογή της παρούσας.

 

Παράλληλα, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1,2 και 3 (για την αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, άλλων βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών και των ασφαλιστικών τους εισφορών), της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από την 1η Απριλίου του 2020 και εφεξής, αν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές, που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές εμπρόθεσμες, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές, που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στην διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κοροναϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ, που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους, στην διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κοροναϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής, ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού, ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι, η σχετική πρόβλεψη δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους, την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

 

Στο άρθρο τρίτο:

 

Προβλέπονται τα σχετικά με το νέο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους ) και ειδικότερα προβλέπεται ότι, σε επιχειρήσεις που επλήγησσν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κοροναϊού δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω, ή εν μέρει με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής άμεσα και μέσω TAXIS. Η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην C 2020 1863/19-3-2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο ¨Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19¨ και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ορίζεται ως ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με οποιαδήποτε οφειλή. Τέλος ορίζεται ότι, θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, του ύψους της ενίσχυσης, των προϋποθέσεων για την χορήγηση και την επιστροφή και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

 

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως προανήγγειλε και ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης η σχετική ρύθμιση μάλλον θα έχει πενταετή διάρκεια με περίοδο χάριτος για τον πρώτο χρόνο της ρύθμισης και τα επόμενα χρόνια θα προβλέπεται η επιστροφή μέρους, ή όλου του ποσού ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

 

 

Στο άρθρο πέμπτο:

 

Προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών για την διενέργεια διαδικαστικών και λοιπών πράξεων, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, που αφορούν στην άσκηση διοικητικών φορολογικών προσφυγών, καθώς και την αναστολή προθεσμίας τριών μηνών για την καταβολή των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν.4469/2017), για τους οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κοροναϊού, χωρίς να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες, λόγω της μη καταβολής, αλλά και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Επίσης είναι σημαντικό ότι, προβλέπεται για τους οφειλέτες, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω αποφάσεις η δυνατότητα να τους χορηγηθεί αναστολή κατόπιν αίτησης που θα υποβάλλουν και σχετικής αξιολόγησης τους από τον πιστωτή.

 

Στο άρθρο έκτο:

 

Προβλέπονται ρυθμίσεις για την αναστολή και παράταση των προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ειδικότερα προβλέπεται η αναστολή, μέχρι την 30/4/2020, της κοινοποίησης πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, η αναστολή μέχρι την 31/5/2020, των προθεσμιών για την διατύπωση από τον φορολογούμενο αντιρρήσεων, ή απόψεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ή προστίμου, καθώς και η αναστολή για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και αιτήματος προσωρινής αναστολής, που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11/3/2020 μέχρι την 31/5/2020, ενώ αντίστοιχα παρατείνεται μέχρι την 31/7/2020, η παραγραφή των αξιώσεων της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, ή προστίμου, που λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ, έως και την 31/5/2020.

 

Στο άρθρο έβδομο:

 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται μια πολύ σημαντική ρύθμιση για να καταστεί δυνατή η αναστολή της καταβολής των δόσεων των δανείων των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, προς τις τράπεζες.

 

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών διαβιβάζουν κατόπιν συλλογικού, ή εξατομικευμένου αιτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών παροχής πιστώσεων και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων του Ν.4354/2015, τα απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου και όπου απαιτείται και ΚΑΔ, για όσα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα  λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του δεκάτου τρίτου άρθρου της από 14/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου και της παραγράφου 1 του άρθρου όγδοου, καθώς και του ενδέκατου άρθρου της από 20/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

 

Επίσης προβλέπεται ότι, η διαβίβαση των στοιχείων αυτών θα είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι, τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών, δεν θα εναντιωθούν στην διαβίβαση των στοιχείων τους με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης, στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

 

Επίσης ρητά ορίζεται ότι, οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ως άνω στοιχεία εξατομίκευσης, αποκλειστικά και μόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων τους, για χρονικό διάστημα τριών, ή περισσότερων μηνών, ενώ προβλέπεται και η έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Στο άρθρο ένατο:

 

Πολύ σημαντικές για τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, καθώς ρητά προβλέπουν ότι, οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών για την διατήρηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του Ν.4583/2018 των ασφαλιστικών, ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 μέχρι την 30 Ιουνίου 2020, ενώ επίσης κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 30 Ιουνίου 2020. Τέλος προβλέπεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι σχετικές προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα κατεπείγοντα μέτρα, για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

 

Στο άρθρο ενδέκατο:

 

Προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, για την καταβολή μειωμένου μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις των επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων ανεστάλη, ή απαγορεύτηκε προσωρινά με εντολή της κρατικής αρχής, αλλά και των μισθωτών τους, των οποίων ανεστάλη εξ αυτού η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους, όσον αφορά την καταβολή μειωμένου μισθώματος για την κύρια κατοικία τους.

 

Στο άρθρο δωδέκατο :

 

Προβλέπεται η προσωρινή αναστολή και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ¨Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ¨της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018, οπότε αναστέλλονται αντίστοιχα και οι προθεσμίες υποβολής δήλωσης από τους υπόχρεους προς τούτο, το δε χρονικό αυτό διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών, ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018.

 

Στο άρθρο δέκατο τέταρτο:

 

Προβλέπεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος της ΠΝΠ στα καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (super markets), με ευθύνη της διοίκησης τους μπορούν να τίθενται περιορισμοί στην προσέλευση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ότι, τηρείται η αναλογία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους δύο μέτρων, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι, με απόφαση των οικείων δημοτικών αρχών μπορούν να τίθενται περιορισμοί και ειδικότερα μείωση στους παραγωγούς, που συμμετέχουν σε λαϊκές αγορές, μέχρι του ποσοστού 70% των αδειών τους.

 

Στο άρθρο δέκατο έκτο:

 

Προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (super markets) και των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 Ευρώ ετησίως, υποχρεούνται  να αποστέλλουν δεδομένα τιμών, για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- καταναλωτής, ενώ επίσης προβλέπεται ότι, η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης επισύρει πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 100.000 Ευρώ.

 

Στο άρθρο δέκατο όγδοο:

 

Προβλέπεται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 τους παρέχεται η δυνατότητα μειωμένης καταβολής, κατά ποσοστό 25% επί του ποσού, που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους . Οίκοθεν νοείται ότι, η σχετική μείωση δεν καλύπτει όσους επιλέξουν την υπαγωγή τους στο μέτρο της παράτασης καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 της από 20/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

 

Στο άρθρο δέκατο ένατο:

 

Προβλέπεται ο χρόνος καταβολής του επιδόματος Πάσχα και ειδικότερα ορίζεται ότι, οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή της κρατικής αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις –εργοδότες, που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά από τον κοροναϊό δύνανται να καταβάλλουν το επίδομα εορτών Πάσχα, σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ. αριθμ. 19040/7-12-1981 κοινή υπουργική απόφαση ( Μεγάλη Τετάρτη ) . Επίσης προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή της δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή αυτής,  ενώ το ποσό του επιδόματος Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Στο άρθρο εικοστό τρίτο:

 

Προβλέπεται ότι, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της από 20/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου προστίθενται οι φράσεις και ¨να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών¨ (αφορά την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών) .

 

Στο άρθρο εικοστό τέταρτο:

 

Προβλέπεται η παράταση για δύο μήνες από τη λήξη της, της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίων ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας .

 

Στο άρθρο εικοστό ένατο:

 

Προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία στο Υπουργείο Υγείας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κοροναϊό, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία της υγείας του πληθυσμού από τον κοροναϊό, στην καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων και την άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. Λαμβάνεται πρόνοια για την τήρηση και προάσπιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα καταχωρούνται στο μητρώο, σύμφωνα και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ορίζεται, ως αρχή εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για την σύσταση και λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κοροναϊό, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), η οποία εξασφαλίζει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλου ζητήματος, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης .Ορίζεται δε ρητά ότι, η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρούνται στο Μητρώο για άλλους σκοπούς είναι επιτρεπτή, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4624/2019, καθώς και ότι, απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδομένων από το Μητρώο σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, ενώ τέλος προβλέπεται για όποιον παρεμβαίνει στα στοιχεία του Μητρώου ότι, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον  ενός έτους και χρηματική ποινή 20.000 Ευρώ τουλάχιστον, ενώ αν ο υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του, ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηματική ποινή 50.000 Ευρώ τουλάχιστον.

 

Στο άρθρο τριακοστό πέμπτο:

 

Προβλέπεται η σύσταση ειδικού εθελοντικού προγράμματος απασχόλησης ενηλίκων πολιτών, που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για χρονικό διάστημα μέχρι την 30/6/2020 σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κοροναϊού και παράλληλα δημιουργείται και Αρχείο Συμμετοχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κοροναϊού, με αρμόδιο φορέα  επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αρχείου το Υπουργείο Υγείας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του και ιδίως της Γενικής γραμματείας Δημόσιας Υγείας .

 

Στο άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο:

 

Προβλέπεται ότι, στο άρθρο τριακοστό τρίτο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20/3/2020 προστίθεται και τρίτη παράγραφος με την οποία ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα μέχρι την 30/6/2020 η λήψη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα, ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς, σε όλες δε τις ως άνω περιπτώσεις οι υπογραφές των μελών των συλλογικών οργάνων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

 

Στο άρθρο εξηκοστό :

 

Προβλέπεται ότι, οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες έληγαν βάσει των οικείων καταστατικών τους διατάξεων, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25/2/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης (30/3/2020), ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού, παρατείνονται και λήγουν ένα μήνα, μετά την άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων και πάντως, όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020 (εφόσον βεβαίως άλλες διατάξεις του καταστατικού των σωματείων δεν προβλέπουν παράταση της θητείας και πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, οπότε και υπερισχύουν οι καταστατικές διατάξεις).

 

 

Τέλος όλες οι λοιπές διατάξεις αφορούν εξειδικευμένα ζητήματα αρμοδιότητας όλων σχεδόν των Υπουργείων.