Η μέση κύρια και επικουρική σύνταξη

Στα 724,59 € ανήλθε το Νοέμβριο του 2018 το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το μέσο εισόδημα από μερίσματα διαμορφώθηκε σε 97,99 €, με το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη να ανέρχεται στα 898 €.

Τον Νοέμβριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.458.599 συντάξεις σε 2.553.990 συνταξιούχους, από τις οποίες οι 2.824.175 ήταν κύριες, οι 1.226.091 επικουρικές και 408.333 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.297.743.455,94 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.553.990 άτομα.