Η νέα τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αλλαγές, αναδρομικά από 1η Φεβρουαρίου, στην τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Αλλαγές, αναδρομικά από 1η Φεβρουαρίου, στην τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

 

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4532/2018, επανακαθορίζεται από 1.2.2018 η διαδικασία για την καταχώρηση, τη μετάδοση, την ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή τη διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης των πράξεων αυτών.

Ειδικότερα ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Οι ανωτέρω πράξεις πραγματοποιούνται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο (πλην αυτών που εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων), θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.

Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου αποστέλλεται και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.

β. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου των τηλεοπτικών διαφημίσεων (παρ. 12 άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010), υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του ΦΠΑ, που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων. [Σύμφωνα με τις ισχύουσες από 1.2.2018 διατάξεις οι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης, ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες έως 31.1.2018 διατάξεις ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες και η ονομαστική τιμή μειώνεται κατά 20%, ασχέτως της πραγματικής έκπτωσης, μόνο όταν μεσολαβεί διαφημιστής.]

 

Η αιτιολογική έκθεση των σχετικών διατάξεων:

 

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου τροποποιείται, από 1.2.2018, το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α'159), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά και ισχύει, που αφορά στη διαδικασία διενέργειας και τον τρόπο τιμολόγησης των διαφημιστικών ενεργειών από τα Μ.Μ.Ε, ώστε αφενός να ρυθμίζονται τα σχετικά ζητήματα κατά τρόπο σύγχρονο, σαφή και ξεκάθαρο, να εκκαθαριστεί το νομοθετικό πλαίσιο από ασαφείς και ανεφάρμοστες διατάξεις, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των σχετικών συναλλαγών μεταξύ όλων των μερών (επιχειρήσεων ΜΜΕ – διαφημιστών – διαφημιζομένων) και να διευκολύνεται η εύρυθμη διενέργειά τους, αφετέρου δε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη βελτιστοποίηση της είσπραξης των σχετικών φόρων και τελών και τη διασφάλιση συνθηκών ευχερούς ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας.
 

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαφημιστικής ενέργειας απαιτείται προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο, ότι εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής η εντολή εκδίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στον διαφημιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής με αυτό (συγκεκριμένο μέσο), καθώς και ότι τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου) παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή.
 

Με τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι για όλες τις πράξεις της παρ. 1, το μέσο εκδίδει τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο όνομα του διαφημιζόμενου και ότι, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντίγραφο του αποστέλλεται από το μέσο στο διαφημιζόμενο.
 

Με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, ενώ με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 και τροποποιείται η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο περ. ε' του ν.4279/2014 (ΦΕΚ Α' 158), η οποία, λόγω της διαδοχικής παράτασης και αναστολής της έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και συνέχισε να τηρείται η προϋφιστάμενη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, που προέβλεπε έκπτωση 20% στην ονομαστική τιμή του τιμολογίου για τον υπολογισμού του φόρου, όταν το τιμολόγιο εκδίδεται στο διαφημιστή. Με την προτεινόμενη διάταξη, για λόγους ίσης μεταχείρισης, υιοθετείται ενιαία ρύθμιση για την περίπτωση που το τιμολόγιο εκδίδεται τόσο στο όνομα του διαφημιζόμενου όσο και του διαφημιστή. Με τις διατάξεις της παρ. 5 διαγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 οι αναφορές στο αγγελιόσημο. Με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι περιεχόμενο των πιστωτικών τιμολογίων που τυχόν εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους.
 

Με την παρ. 7 του άρθρου ορίζεται ότι οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις της παρ. 1 λογίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία φορολογίας εισοδήματος, μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995.
 

Με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι τα μέσα της παρ. 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Η ανωτέρω πρόβλεψη, που κατατείνει στο συγκερασμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αμφότερων των μερών (μέσων – διαφημιστών), στην προστασία, με τη θέσπιση ενός εύλογου ορίου επιβράβευσης, των εκατέρωθεν δικαιωμάτων των μερών και την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, υφίσταντο επί σειράς ετών, με ανώτερο του προτεινόμενου ποσοστό επιβράβευσης, δυνάμει της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, μετά δε την αντικατάσταση της παρ. αυτής με το άρθρο πέμπτο περ. στ' του ν. 4279/2014 (Α' 158) καταργήθηκε, πλην όμως, λόγω της διαδοχικής παράτασης και αναστολής της έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης, συνέχισε να τηρείται στην πράξη από τα μέρη (μέσα – διαφημιστές). Περαιτέρω, με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι όλα τα σχετικά παραστατικά κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της, ότι δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Ορίζεται επίσης ότι η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, ότι απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζόμενους και ότι σε περίπτωση παράβασης των ρυθμίσεων της παρ. αυτής επιβάλλεται με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού της χορηγηθείσας επιβράβευσης.
 

Με τις διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος άρθρου επικαιροποιείται η περ. β της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, ενώ καταργείται η περ. γ αυτής.
Τέλος, με την παρ. 10 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι παρ. 9,10,11,12,13 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 και οι παρ. 14, 15, 16, 17 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12.
»

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ