Η νέα τροπολογία για την καταβολή μειωμένου μισθώματος (προαιρετική και υποχρεωτική) για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η νέα τροπολογία , που αφορά την ρύθμιση για την καταβολή μειωμένου μισθώματος, για του μήνες  Οκτώβριο και Νοέμβριο, είτε προαιρετικά, δηλαδή με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, είτε και αναγκαστικά, δηλαδή με διάταξη νόμου , η οποία και προβλέπει τα εξής:

  1. α. Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους, αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 που ισχύει σήμερα, το μέτρο της προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με:

ι) μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και

ιι) μισθώσεις κύριας κατοικίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας (π.ε.), ως εξής:

ι. για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους σε:

– μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους (ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης ),

– συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί.

ιι. από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος .έτους, σε:

– μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα, για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας,  στην οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

Διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων, ή αναψυκτηρίων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους  (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής:

– για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους,  εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση, που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας ( ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης).

– από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας, στην οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

  1. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας με πρόβλεψη:

ι. Για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος. Έτους της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος. ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή),

ιι. Από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν στις επιχειρήσεις – μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων σε Περιφερειακές Ενότητες, που εντάχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», ή που εντάσσονται, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης εκδοθείσας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή που πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσής του. Η ρύθμιση αφορά επίσης τους εργαζόμενους, και ειδικότερα αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, τους εργαζόμενους όλης της Επικράτειας, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, για τις περιπτώσεις μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων, οι οποίοι τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και αντίστοιχα στους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση της ως άνω τροπολογίας, με την ρύθμιση του άρθρου 1 αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες κηρύχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484) και για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊού COVID-19 ή που πλήττονται οικονομικά λόνω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται και η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης εκδοθείσας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διασποράς του και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊ’ο COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται έντονα από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Οι εργαζόμενοι ή σύζυγοι ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιοχές οι οποίες κηρύχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π οικ.64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484) και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Ως προς τους εργαζόμενους, ορίζεται ότι, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος ανεξαρτήτως του επιδημολιογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση. Συνεπώς, για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος αρκεί να έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται, αντίστοιχα με τις ρυθμίσεις για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας των εργαζομένων, η δυνατότητα μείωσης μισθώματος πέραν των περιπτώσεων επαγγελματικών μισθώσεων, και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικίας εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» για τον μήνα Οκτώβριο, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, ή αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, γίνονται οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’86), περιορίζοντας την εφαρμογή τους στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προκειμένου να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων. Αντιστοίχως, προς αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, είναι αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) για την υπαγωγή των ναυτικών στο προαιρετικό σχήμα μείωσης ενοικίου, περιορίζοντάς το μόνο στον μήνα Οκτώβριο 2020.

Τέλος, διασαφηνίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.

Προβλέπεται μετά την ψήφιση του νόμου η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τον:

-Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς προαιρετικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

-Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο 2020.

-Προσδιορισμό των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, ανά κλάδο και ανά μήνα για το καθεστώς υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχής γενομένης από το μήνα Νοέμβριο 2020.