Η ΠΟΚΚ στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για το HACCP

Η εφαρμογή των αρχών HACCP στις ΜΜΕ, προκύπτει συνήθως από την απαίτηση συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων πελατών

Η Πανελληνία Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών συμ­με­τεί­χε πρό­σφα­τα στην Πα­νευ­ρω­παϊ­κή  δια­βού­λευ­ση της UEAPME, για την κοι­νή συμ­φω­νία των επαγ­γελ­μα­τι­κών κλάδων και της ΕΕ, στην δια­μόρ­φω­ση κοι­νά απο­δε­κτών οδη­γιών εφαρ­μο­γής των αρ­χών HACCP, στις μι­κρο­με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις (ΜΜΕ).

 

Η συμ­με­το­χή της ΠΟΚΚ  πραγματοποιήθηκε, σε συ­νέ­χεια ενη­μέ­ρω­σης της από την ΓΣΕΒΕΕ, για την ενερ­γή δια­βού­λευ­ση. Η θέ­ση της ΠΟΚΚ, που δια­βι­βά­στη­κε μέ­σω της ΓΣΕ­ΒΕΕ στην UEAPME εί­ναι η ακό­λου­θη:

 

Η εφαρ­μο­γή των αρ­χών HACCP  στις ΜΜΕ, προ­κύ­πτει συ­νή­θως από την απαί­τη­ση συγκεκρι­μέ­νων κα­τη­γο­ριών επι­χει­ρή­σε­ων-πε­λα­τών, που ήδη εφαρ­μό­ζουν το σύ­στη­μα HACCP και απαι­τούν ισο­δύ­να­μη προ­σή­λω­ση στην ασφά­λεια τρο­φί­μων από τους προμηθευτές τους. Σε ευέλι­κτες και στο­χευ­μέ­νες εφαρ­μο­γές, αυ­τά τα συ­στή­μα­τα μπο­ρούν να διατηρηθούν στην πρά­ξη και εί­ναι ευ­πρόσ­δε­κτα από τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και το προ­σω­πι­κό των ΜΜΕ. Ο αρ­νη­τι­σμός για την εφαρ­μο­γή συ­στη­μά­των HACCP, ξε­κι­νά­ει από την εφαρμογή συ­στη­μά­των δίχως ευ­ε­λι­ξία και με  γρα­φειο­κρα­τι­κό φόρ­το, που δεν στο­χεύ­ει στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα και την διευ­κό­λυν­ση της κα­τα­γρα­φής στην πα­ρα­γω­γή. Αυ­τό που λεί­πει από τις ΜΜΕ σή­με­ρα εί­ναι πραγ­μα­τι­κή, σύ­ντο­μη, και πρα­κτι­κή εκ­παί­δευ­ση των επι­χει­ρή­σε­ων αυ­τών στο ίδιο το σύστημα HACCP. Mε αυ­τόν τον τρό­πο η ου­σία και η πρα­κτι­κό­τη­τα των αρ­χών του HACCP, μπορεί να με­τα­δο­θεί στις ΜΜΕ.  Αυ­τή η εκ­παί­δευ­ση θα δώ­σει την γνώση στις ΜΜΕ, να αξιο­λο­γούν και να απορ­ρί­πτουν με­λέ­τες και πρα­κτι­κές που εφαρμόζονται σε γρα­φειο­κρα­τι­κά συ­στή­μα­τα της βιο­μη­χα­νί­ας.

 

Πηγή: Meat Newsletter