Η προέλευση κρέατος στις ταμειακές μηχανές

Υποχρεωτικά η αναγραφή στις ταμειακές μηχανές η αναγραφή προέλευσης

Σχέ­διο Κοι­νής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης έχει δώ­σει προς δια­βού­λευ­ση στους φο­ρείς του κρέ­α­τος το Υπουρ­γείο Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης με την οποία επι­χει­ρεί­ται ακό­μα με­γα­λύ­τε­ρη πα­ρέμ­βα­ση στον έλεγ­χο της αγο­ράς κρέ­α­τος ως προς την προ­έ­λευ­ση. Κυ­ριό­τε­ρη αλ­λα­γή η υπο­χρέ­ω­ση της ανα­γρα­φής προ­έ­λευ­σης στις τα­μεια­κές μη­χα­νές των κα­τα­στη­μά­των λια­νι­κής πώ­λη­σης.

 

Με το σχέ­διο της νέ­ας ΚΥΑ, η οποία βρί­σκε­ται στα συρ­τά­ρια της αρ­μό­διας υπη­ρε­σί­ας του­λά­χι­στον από την αρ­χή του έτους, επι­χει­ρεί­ται να μπουν πιο αυ­στη­ροί κα­νό­νες για τον έλεγ­χο της αγο­ράς κρέ­α­τος και την επι­σή­μαν­ση όλων των προ­ϊ­ό­ντων κρέ­α­τος (νω­πών, κα­τε­ψυγ­μέ­νων, προ­συ­σκευα­σμέ­νων ή μη, κα­θώς και του κι­μά και των πα­ρα­σκευ­σμά­των) με την έν­δει­ξη της χώ­ρας κα­τα­γω­γής ή του τό­που προ­έ­λευ­σης. Αφο­ρά όλα τα φυ­σι­κά ή νο­μι­κά πρό­σω­πα που κα­τέ­χουν ζώα προς σφα­γή, που ασχο­λού­νται με τη σφα­γή, που ασχο­λού­νται με την εμπο­ρία, δια­κί­νη­ση, τε­μα­χι­σμό και τυ­πο­ποί­η­ση κρέ­α­τος και προ­ϊ­ό­ντων κρέ­α­τος, με την πα­ρα­γω­γή πα­ρα­σκευα­σμά­των και προ­ϊ­ό­ντων με βά­ση το κρέ­ας και με την λια­νι­κή πώ­λη­ση αυ­τών. Κε­ντρι­κή αρ­μό­δια αρ­χή για την επο­πτεία όλου αυ­τού του συ­στή­μα­τος ορί­ζε­ται η Διεύ­θυν­ση Κτη­νο­τρο­φι­κών Υπο­δο­μών και Με­τα­ποί­η­σης Ζω­ι­κών Προ­ϊ­ό­ντων του ΥΠΑ­ΠΕΝ και αρ­μό­διες ελεγ­κτι­κές αρ­χές οι Διευ­θύν­σεις Αγρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας  και Κτη­νια­τρι­κής (ΔΑ­ΟΚ) των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των και ο ΕΛ­ΓΟ Δή­μη­τρα. Βα­σι­κό ερ­γα­λείο για την εφαρ­μο­γή του συ­στή­μα­τος αυ­τού εί­ναι η δια­δι­κτυα­κή εφαρ­μο­γή ΑΡ­ΤΕ­ΜΙΣ, η οποία ήδη εφαρ­μό­ζε­ται στα σφα­γεία, αλ­λά και την εμπο­ρία, ενώ προ­βλέ­πο­νται (για ακό­μη μια φο­ρά) μη­τρώα για τις επι­χει­ρή­σεις και τή­ρη­ση ισο­ζυ­γί­ων. Όλα αυ­τά θα τη­ρού­νται στον ΕΛ­ΓΟ.

Όσο αφο­ρά την προ­έ­λευ­ση συ­νε­χί­ζουν να ισχύ­ουν οι ήδη υπάρ­χο­ντες κα­νο­νι­σμοί. Μο­να­δι­κή διευ­κρί­νι­ση που γί­νε­ται στο σχέ­διο ΚΥΑ εί­ναι για το κρέ­ας κο­νί­κλων, όπου ορί­ζε­ται ότι θα ανα­φέ­ρε­ται η χώ­ρα σφα­γής και για τα αι­γο­πρό­βα­τα, όπου ως χώ­ρα εκτρο­φής θα μπο­ρεί να ανα­φέ­ρε­ται η Ελ­λά­δα εφό­σον τα ζώα έχουν εκτρα­φεί του­λά­χι­στον δυο μή­νες στη χώ­ρα μας.

 

Υπο­χρε­ω­τι­κή εγ­γρα­φή σε μη­τρώο

Ένα θε­τι­κό, κα­τά την άπο­ψή μας, στοι­χείο, που συ­νά­δει με όσα ζη­τούν οι επί­ση­μοι φο­ρείς εμπό­ρων και κρε­ο­πω­λών, εί­ναι η υπο­χρέ­ω­ση εγ­γρα­φής στο μη­τρώο επι­χει­ρή­σε­ων κρέ­α­τος που τη­ρεί ο ΕΛ­ΓΟ για όλες τις επι­χει­ρή­σεις, εντός τρι­μή­νου από την ισχύ αυ­τής της από­φα­σης. Κά­θε επι­χεί­ρη­ση που εμπο­ρεύ­ε­ται ή ασχο­λεί­ται με το κρέ­ας, θα πρέ­πει πρω­ταρ­χι­κά να εί­ναι εγ­γε­γραμ­μέ­νη στο μη­τρώο, ώστε να μπο­ρεί να κά­νει οποια­δή­πο­τε συ­ναλ­λα­γή.

Οι υπο­χρε­ώ­σεις τώ­ρα που ει­σά­γο­νται με τη νέα ΚΥΑ εί­ναι:

Για μεν τα σφα­γεία: η τή­ρη­ση αρ­χεί­ων με όλα τα έγ­γρα­φα που απο­δει­κνύ­ουν την προ­έ­λευ­ση των ζώ­ων για τρία χρό­νια από την ημε­ρο­μη­νία σφα­γής, η συ­μπλή­ρω­ση της εφαρ­μο­γής ΑΡ­ΤΕ­ΜΙΣ εντός 5 ημε­ρών, η ανα­γρα­φή της προ­έ­λευ­σης σε όλα τα έγ­γρα­φα και με ει­δι­κή σή­μαν­ση.

Για τις εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις ή τις εται­ρεί­ες επε­ξερ­γα­σί­ας: η τή­ρη­ση για του­λά­χι­στον τρία χρό­νια μη­νιαί­ων  ισο­ζυ­γί­ων αγο­ρών και πω­λή­σε­ων, όπου σε ει­δι­κή στή­λη θα ανα­φέ­ρε­ται η προ­έ­λευ­ση. Όσοι επε­ξερ­γά­στη­καν ή εμπο­ρεύ­τη­καν λι­γό­τε­ρο από 80 τό­νους το χρό­νο υπο­χρε­ού­νται σε ετή­σια ισο­ζύ­για. Επί­σης εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ανα­φέ­ρουν την προ­έ­λευ­ση σε όλα τα έγ­γρα­φα την προ­έ­λευ­ση.

Για τις επι­χει­ρή­σεις λια­νι­κής πώ­λη­σης: εκτός των ζυ­γι­στι­κών, οι οποί­ες εκ­δί­δουν αυ­το­κόλ­λη­τες ετι­κέ­τες με την προ­έ­λευ­ση και πλέ­ον χρειά­ζε­ται να τη­ρούν τα Ζ για τρία χρό­νια, υπο­χρε­ού­νται να ανα­γρά­φουν την προ­έ­λευ­ση και στις απο­δεί­ξεις λια­νι­κής των τα­μεια­κών μη­χα­νών. Και αυ­τές χρειά­ζε­ται να τη­ρούν όλα τα σχε­τι­κά έγ­γρα­φα για τρία χρό­νια, ενώ φυ­σι­κά ισχύ­ουν και οι υπο­χρε­ώ­σεις για την ανα­γρα­φή της προ­έ­λευ­σης στις πι­να­κί­δες και τις προ­θή­κες.

Όσες επι­χει­ρή­σεις δια­τη­ρούν πε­ρισ­σό­τε­ρα από τρία υπο­κα­τα­στή­μα­τα υπο­χρε­ού­νται και σε τή­ρη­ση μη­νιαί­ων ισο­ζυ­γί­ων.

 

Πρό­στι­μα

Το σχέ­διο ΚΥΑ επί­σης προ­βλέ­πει λε­πτο­με­ρώς τον τρό­πο ελέγ­χου κα­θώς και τα πρό­στι­μα για τις πα­ρα­βά­σεις, τα οποία ορί­ζο­νται για μεν τις λια­νι­κές επι­χει­ρή­σεις από 100 έως 3.000 ευ­ρώ, για δε τις κτη­νο­τρο­φι­κές, τις εμπο­ρι­κές, τις επι­χει­ρή­σεις επε­ξερ­γα­σί­ας και τα σφα­γεία από 1.000 έως 10.000 ευ­ρώ. Σε όσες επι­χει­ρή­σεις έχουν ετή­σιο τζί­ρο άνω των 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, το εύ­ρος του προ­στί­μου δύ­να­ται να φθά­σει μέ­χρι και 3% του ετή­σιου κύ­κλου ερ­γα­σιών.

Στο νέο σχέ­διο ΚΥΑ προ­βλέ­πε­ται και πά­λι η εί­σπρα­ξη της ει­δι­κής ει­σφο­ράς κρέ­α­τος.

 

Η δια­βού­λευ­ση με τους φο­ρείς ισχύ­ει μέ­χρι τα τέ­λη Ιου­λί­ου και από όσα γνω­ρί­ζου­με ήδη ετοι­μά­ζο­νται τεκ­μη­ριω­μέ­νες πα­ρεμ­βά­σεις, του­λά­χι­στον από την ΠΟΚΚ.