Η τμηματική καταβολή ληξιπροθέσμων οφειλών

Η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων/ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε διευκρινήσεις για την καταληκτική ημερομηνία νέων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με αυτές από 01.07.2013 δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων διευκολύνσεων και ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων/ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται ότι από 14.06.2013 για την εφάπαξ (με έκπτωση 50%) εξόφληση και από 20.06.2013 για τη χορήγηση δόσεων, έως και την 28.06.2013 ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας».

Έως και 28.06.2013 ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει είτε την εφάπαξ εξόφληση σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4152/2013 (με απαλλαγή ποσοστού 50% των έως και την 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) είτε την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2648/1998 (με κατάθεση παραβόλου και απαλλαγή ποσοστού 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Αρ.Πρ.: ΔΠΕΙΣ Α 1101261 ΕΞ 2013/21.6.2013
Εφαρμογή διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 N .2648/1998, όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρ. 14 N . 3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών του N . 4152/2013.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1101261 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Ε΄

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 N .2648/1998, όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρ. 14 N . 3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών του N . 4152/2013.

Σχετ.: 1) Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β΄), 2) Εγκύκλιος ΠΟΛ.1140/14.6.2013 , 3) Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237 Β΄)

Μετά από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ διατάξεων διευκολύνσεων (άρ.13-21 N.2648/1998 , όπως ισχύουν) και ρυθμίσεων άρθρου 14  N.3888/2010 τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών μετά την έναρξη ισχύος (14/06/2013 για την εφάπαξ καταβολή και 20/06/2013 για τις λοιπές περιπτώσεις) των διατάξεων της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107A), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. Καταληκτική ημερομηνία χορήγησης νέων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107A) και την παρ. 11 της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (ΦΕΚ 1237Β), από 01.07.2013 δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων διευκολύνσεων και ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του N. 2648/1998 και του άρθρου 14 του N. 3888/2010 , όπως ισχύουν, αντιστοίχως.

• Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων/ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013.

• Σημειώνεται ότι από 14.06.2013 για την εφάπαξ (με έκπτωση 50%) εξόφληση και από 20.06.2013 για τη χορήγηση δόσεων, έως και την 28.06.2013 ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 με τις διατάξεις περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών (άρθ. 13 έως και 21 του N. 2648/1998 ) και περί ρύθμισης τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 14 του N. 3888/2010 , όπως ισχύουν αντιστοίχως.

ΙΙ. Εφάπαξ εξόφληση

• Από 14.06.2013 έως και 28.06.2013 ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει είτε την εφάπαξ εξόφληση σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4152/2013 (με απαλλαγή ποσοστού 50% των έως και την 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) είτε την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2648/1998 (με κατάθεση παραβόλου και απαλλαγή ποσοστού 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης και της εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών- εγκύκλιος ΠΟΛ.1055/12.5.2010 ).

ΙΙΙ. Ισχύς λοιπών όρων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία (28.06.2013) οι λοιποί όροι τήρησης και απώλειας των χορηγηθέντων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, τα ευεργετήματα της συμμόρφωσης και τα δικαιώματα του Δημοσίου, που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του N. 2648/1998 και του άρθρου 14 του N. 3888/2010, όπως ισχύουν,.

ΙV. Παράρτημα:

Α. Περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013 (ΦΕΚ 107 A):

«16. Από την ημερομηνία που καθορίζεται κατά την προηγούμενη περίπτωση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων – ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του N . 2648/1998 (Α` 238) και του  άρθρου 14 του N . 3888/2010  (Α` 175).»

Β. Παράγραφος 11 της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1112/21.52013 (Πάγια ρύθμιση – ΦΕΚ 1237Β):

«11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2013. Έως την 25.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.»

Γ. Παράγραφος 12 της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 (Ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας – ΦΕΚ 1237Β):

«12. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης από 14.06.2013 και για τις λοιπές περιπτώσεις από 20.06.2013. Έως την 18.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.»

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ευ.Χατζηπαναγιώτου