Ιδρύεται Παρατηρητήριο Τιμών Ανταλλακτικών Οχημάτων

Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα

Με το Ν. 4530-18  «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»  δίδεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η δυνατότητα να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα.

 

Ειδικότερα προβλέπεται:

 

Άρθρο 47

 

Παρατηρητήριο Τιμών Ανταλλακτικών Οχημάτων

 

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα. Οι εθνικοί διανομείς οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του τύπου του οχήματος και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησής τους μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την εισαγωγή του πρώτου αυτοκινήτου του συγκεκριμένου τύπου και μέσα σε ένα (1) έτος πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης όλων των τύπων οχημάτων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη. Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διακινούν νομίμως αντίστοιχα ανταλλακτικά. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

 

 

Πηγή: Ν. 4530/18 (ΦΕΚ 59 Α/30-3-2018): Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

 

 

ΑΣΒ