Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης – ΚΥΑ 9317/18-3-2021 ( ΦΕΚ Β 1250/31-3-2021)

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1250/31-3-2021, η υπ. αριθμ. οικ. 9317/19.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Επικρατείας, με την οποία καθορίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία για την χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  (gov.gr-ΕΨΠ).

Έτσι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο πολίτη να αιτηθεί και να λάβει άμεσα και χωρίς την ανάγκη για φυσική παρουσία του σε ΚΕΠ, ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των κατά τόπους Εισαγγελιών, αντίγραφο γενικής χρήσης του ποινικού του μητρώου, το οποίο συχνά απαιτείται, είτε για την συμμετοχή του σε διάφορους δημόσιους  διαγωνισμούς, είτε και για την έκδοση, ή την ανανέωση κάποιας διοικητικής άδειας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπ. αριθμ. οικ. 9317/2021 κοινή υπουργική απόφαση προβλέπονται τα εξής:

Στο άρθρο 1 της απόφασης καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, καθώς και το περιεχόμενο αυτής και ειδικότερα προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αιτείται την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του άρθρου 7 του Π.Δ. 35/2015, σε συνδυασμό με τα άρθρα 571 και 572 Κ.Π.Δ., υποβάλλοντας αίτηση σε ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του Ν. 4727/2020.

Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης το φυσικό πρόσωπο-χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική υπηρεσία, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της  παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4727/2020.

Τα αναγκαία για την πληρότητα της αίτησης στοιχεία αντλούνται αυτόματα από επιμέρους μητρώα των φορέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του Ν.4727/2020 και ειδικότερα: α) από το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), β) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και δ) το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου. Η αναζήτηση των ως άνω στοιχείων πραγματοποιείται με βάση τον Α.Φ.Μ. που επιστρέφεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μετά την αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου – χρήστη.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Στη συνέχεια το φυσικό πρόσωπο – χρήστης καταχωρεί υποχρεωτικά στην αίτηση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του και προαιρετικά, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), εφόσον επιθυμεί να ενημερωθεί για την αποστολή του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου στην προσωπική του θυρίδα χρήστη.

Ακολούθως, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων του, που αντλούνται αυτόματα, πριν προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δεν συμφωνεί με την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων, ακυρώνει την αίτηση και απευθύνεται στο κατά περίπτωση σχετικό Μητρώο για την διόρθωση, ή την επικαιροποίησή τους.

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε μεταβολή και προσθήκη στις κοινές κωδικολίστες που τηρούνται στα επιμέρους μητρώα και χρησιμοποιούνται για την αυτόματη άντληση των στοιχείων του φυσικού προσώπου – χρήστη.

Στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο  και η ισχύς του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, η έκδοση του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται κατόπιν ελέγχου, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου του άρθρου 1 του Π.Δ. 35/2015.

Οι υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου αποστέλλουν το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου στην προσωπική θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη, που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4727/2020.

Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που εκδίδεται, φέρει υποχρεωτικά μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο, σε συνδυασμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης, μπορεί να γίνει αναζήτηση του Αντιγράφου και επαλήθευση του περιεχομένου του, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού προσώπου – χρήστη.

Τέλος προβλέπεται ότι, η νέα εφαρμογή δεν αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (www.ncris.gov.gr).

Η έκδοση της ως άνω απόφασης αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης και ασφαλώς διευκολύνει τους πολίτες στην διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με την Δημόσια Διοίκηση, καθώς όχι μόνο δεν απαιτεί την φυσική τους παρουσία για την έκδοση του σχετικού αντιγράφου του ποινικού τους μητρώου, αλλά τους απαλλάσσει και από πλήθος γραφειοκρατικών υποχρεώσεων.