Ημερίδα του ΕΦΕΤ για τους επικίνδυνους χημικούς παράγοντες

15/12/2015 ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

Ο Ενιαί­ος Φο­ρέ­ας Ελέγ­χου Τρο­φί­μων, στο πλαί­σιο των δρα­στη­ριο­τή­των του ως Εστια­κό Ση­μείο της Ευ­ρω­παϊ­κής Αρ­χής Ασφά­λειας Τρο­φί­μων στην Ελ­λά­δα, διορ­γα­νώ­νει επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα με θέ­μα : «Αξιο­λό­γη­ση επι­κιν­δυ­νό­τη­τας χη­μι­κών πα­ρα­γό­ντων : Ενι­σχύ­ο­ντας τις βά­σεις για την ασφά­λεια των τρο­φί­μων», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αθή­να, στις 15 Δε­κεμ­βρί­ου 2015, στο Ξε­νο­δο­χείο Divani Palace Acropolis, Παρ­θε­νώ­νος 19 – 25, Αθή­να.

 

Η ημε­ρί­δα θα εστιά­σει σε θέ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τη βελ­τί­ω­ση και προ­ώ­θη­ση της επι­στη­μο­νι­κής συ­νερ­γα­σί­ας στην Ελ­λά­δα, πά­νω σε θέ­μα­τα αξιο­λό­γη­σης της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας χη­μι­κών πα­ρα­γό­ντων και ανά­πτυ­ξης πρα­κτι­κών και σχε­τι­κών ερ­γα­λεί­ων με δυ­να­τό­τη­τα εφαρ­μο­γής στον έλεγ­χο των τρο­φί­μων.

 

Η θε­μα­το­λο­γία της ημε­ρί­δας θα ανα­πτυ­χθεί από εκ­προ­σώ­πους της Πα­νε­πι­στη­μια­κής Κοι­νό­τη­τας, αλ­λά και της Ευ­ρω­παϊ­κής Αρ­χής για την Ασφά­λεια των Τρο­φί­μων, κα­θώς και από εκ­προ­σώ­πους φο­ρέ­ων με συ­νά­φεια στην ασφά­λεια των τρο­φί­μων. Θα ακο­λου­θή­σει συ­ζή­τη­ση με στό­χο να εντο­πι­στούν τυ­χόν προ­κλή­σεις αλ­λά και ευ­και­ρί­ες για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή συ­νερ­γα­σία και να ανα­δει­χθούν προ­τά­σεις προς πε­ραι­τέ­ρω βελ­τί­ω­ση του συ­στή­μα­τος ορ­γά­νω­σης των ελέγ­χων για την ασφά­λεια των τρο­φί­μων.

 

Η ημε­ρί­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα Ελ­λη­νι­κά και η συμ­με­το­χή εί­ναι δω­ρε­άν.

 

Για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση της ημε­ρί­δας εί­ναι απα­ραί­τη­τη η συ­μπλή­ρω­ση και απο­στο­λή έως τις 10/12/2015, της Δή­λω­σης Συμ­με­το­χής που βρί­σκε­ται στη διεύ­θυν­ση : http://​goo.​gl/​forms/​05b​dqwV​qIX

 

Πα­τώ­ντας εδώ μπο­ρεί­τε να κα­τε­βά­σε­τε σε μορ­φή pdf το πρό­γραμ­μα της ημε­ρί­δας.

 

Πηγή: meatnews.gr