Κανόνες προστασίας του καταναλωτή

Με το νέο αγορανομικό κώδικα ρυθμίζονται και σειρά από ζητήματα που αφορούν τον καταναλωτή και τις σχέσεις των επιχειρήσεων με αυτούς

 

Με το νέο αγορανομικό κώδικα «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται και σειρά από ζητήματα που αφορούν τον καταναλωτή και τις σχέσεις των επιχειρήσεων με αυτούς.

Πινακίδες

Σύμφωνα με το άρθρο 7 σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλω­ση είτε εντός του καταστήματος είτε από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης με τις κάθε φορά απαιτούμενες ενδείξεις.

Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις τοποθε­τείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα αντιληπτή και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται υπο­χρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ευδιάκριτα και ευα­νάγνωστα στοιχεία και με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθί­στανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον κατανα­λωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έ­ντονη γραφή (bold).

Ποσότητες

Η πώληση των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα πε­ριεχομένου. Τα προϊόντα χύδην επιτρέπεται να πωλούνται σε μι­κτό βάρος υπό προϋποθέσεις

Τιμοκατάλογοι

Όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρε­σίες προς τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρ­τούν σταθερά τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

Αποτροπή παραπλάνησης του καταναλωτή

Πρακτικές επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τον καταναλωτή για την προώθηση προϊόντων και υπηρε­σιών πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε ο κατα­ναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαι­τούμενες πληροφορίες πριν προβεί σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ο καταναλω­τής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο, εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζε­ται στις οικείες διατάξεις.

Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται εκείνο που διαφέ­ρει ουσιωδώς από άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέ­χει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευ­κτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τη σύνθεση παραγωγής ή παροχής,

β) το κόστος παραγωγής ή παροχής,

γ) την ποιότητα, δ) τις ιδιότητες και ε) τη χρήση.

Η αλλαγή της ονομασίας ή του κωδικού αριθμού περι­γραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγα­θού δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.