Κυρώσεις για περιφρούρηση της διαφάνειας στις ΑΕ

Φοροδοξίες. Γνωρίζετε ότι:

  • Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 100.000 Ευρώ το μέλος του ΔΣ που μεταξύ άλλων α) προβαίνει σε παραπλανητική δήλωση προς το κοινό αναφορικά με καταβολή κεφαλαίου, β) εν γνώσει του εγκρίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γ) προβαίνει σε διανομή κερδών τα οποία δεν προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δ) χορηγεί δάνειο με σκοπό να αποκτηθούν μετοχές της εταιρείας ή εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση διαχείρισης.
  • Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι 50.000 Ευρώ α) όποιος συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση για την οποία απαιτείται προηγούμενη άδεια από το αρμόδιο όργανο χωρίς αυτή να έχει δοθεί, β) το μέλος του ΔΣ που δεν πιστοποιεί εμπρόθεσμα καταβολή κεφαλαίου, που δεν συντάσσει ή συντάσσει εκπρόθεσμα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την έκθεση διαχείρισης, που παραβιάζει την υποχρέωση αναπροσαρμογής του κεφαλαίου όταν αυτή επιβάλλεται από τον νόμο καθώς και γ) όποιος παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχου από τους ελεγκτές ή δεν παρέχει σε αυτούς τις απαιτούμενες πληροφορίες.
  • Τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι 15.000 Ευρώ α) όποιος παραλείπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση ή να συμπεριλάβει ορισμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη της, β) όποιος μετέχει ή ψηφίζει σε γενική συνέλευση χωρίς να έχει το δικαίωμα καθώς και γ) το μέλος του ΔΣ που παραβιάζει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε μετόχους. Σημειώνεται ότι η παράβαση όρων του καταστατικού ΑΕ δεν συνιστά πλέον αξιόποινη πράξη, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείονται και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

Πηγή: Grant Thornton

 

Β