Με διοικητικό πρόστιμο 100 – 660 ευρώ θα τιμωρούνται πλέον τα καταργηθέντα από το νέο ποινικό κώδικα πταίσματα

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 468 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019), τα πταίσματα καταργούνται και οι εκκρεμείς για αυτά υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του κατά νόμο αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Μετά την κατάργηση του αξιοποίνου των πταισμάτων προέκυψε η επιτακτική ανάγκη, οι σχετικές παραβάσεις να ¨τιμωρούνται¨ με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς για το νομοθέτη τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έπαυσαν να ενέχουν κοινωνική απαξία. Για το λόγο αυτό, προέκυψε και η ανάγκη να καταρτιστεί σχέδιο νόμου, με σκοπό την μετατροπή των ήδη καταργηθέντων με το ως άνω άρθρο 468 του νέου Ποινικού Κώδικα, πταισμάτων, αλλά και των άλλων πταισμάτων, που προέβλεπαν ειδικοί ποινικοί νόμοι, σε αμιγείς διοικητικές παραβάσεις .

Έτσι, και προς τον σκοπό αυτό συστάθηκε με την υπ. αρ. 63327 οικ./1.11.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 4277), ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η ανέλαβε το έργο της κατάρτισης του σχεδίου νόμου για την σχετική μετατροπή των πταισμάτων σε διοικητικές παραβάσεις και την θέσπιση των σχετικών διοικητικών κυρώσεων. Όμως, το εν λόγω έργο απαιτεί μεγάλο χρόνο για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου, με αποτέλεσμα κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι την ψήφιση του σχετικού νόμου, να παρέμεναν απολύτως ατιμώρητες συμπεριφορές, που στοιχειοθετούσαν το πραγματικό των κανόνων που προέβλεπαν τα καταργηθέντα πταίσματα και οι οποίες ασφαλώς εξακολουθούν να έχουν αυξημένη κοινωνική απαξία .

Προς τον σκοπό λοιπόν της αποφυγής της πλήρους – και διοικητικής – ατιμωρησίας των συμπεριφορών, που συνιστούν πταίσματα και μέχρι την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, που θα καθορίζουν τις ειδικότερες διοικητικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται, για τα καταργηθέντα πταίσματα, συμπεριλήφθηκε ειδική διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προ ολίγων ημερών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο, όπως αναφέρει στην σχετική αιτιολογική του έκθεση, ……με το άρθρο 18 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), οι κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων περιορίστηκαν σε κακουργήματα και πλημμελήματα και με το άρθρο 468 του ως άνω Κώδικα τα πταίσματα καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα, τα πταίσματα να μην θεωρούνται πλέον ως αξιόποινες πράξεις, αλλά να αντιμετωπίζονται μόνο, ως διοικητικές παραβάσεις.

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω προέκυψε η ανάγκη για την κατάρτιση σχεδίου νόμου με σκοπό τη μετατροπή των καταργηθέντων με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές παραβάσεις.

Ειδικότερα το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου προβλέπει τα εξής :

  1. Σε όποιον διαπράττει τις παραβάσεις που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως πταίσματα, τα οποία καταργήθηκαν με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019, ΦΕΚ Α΄ 95), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, με την επιφύλαξη εφαρμογής άλλης ειδικότερης διάταξης.
  2. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει το διοικητικό όργανο που ήταν κατά την 30η.6.2019 (άρθρο δεύτερο, Ν. 4619/2019) καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διαπίστωση της παράβασης και, εάν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώθηκε πως τελέσθηκε η ως άνω παράβαση.
  3. Πριν επιβληθεί το πρόστιμο της παρ. 1, καλείται από το αρμόδιο, για την επιβολή του προστίμου, όργανο, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Ας μην θεωρηθεί λοιπόν από κανέναν η κατάργηση του αξιοποίνου των πταισματικών παραβάσεων, ως υποχώρηση της Πολιτείας και ως ανοχή της σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, καθώς η επίδειξη τέτοιας συμπεριφοράς  θα αποτελεί πλέον μη ανεκτή διοικητική παράβαση και θα τιμωρείται με τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο.