Με νέα Υπουργική Απόφαση αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης των πολιτών

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Δ1α/Γ.Π. οικ. 20797, ΦΕΚ Β 1040/26-3-2020) επήλθαν αναγκαίες αλλαγές, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στην υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού COVID -19.

Ειδικότερα και όπως προβλέπεται στο άρθρο μόνο, της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο, αλλά και στους λόγους, που αφορούν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των πολιτών, καθώς στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθενται περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών και συγκεκριμένα προστίθενται :

Η περίπτωση θ) ως εξής : Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική, ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από καθορισμό ραντεβού, για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως, ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης .

Η περίπτωση ι) ως εξής : Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου, ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

Η περίπτωση ια) ως εξής : Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του Δήμου κατοικίας του πολίτη.

Επίσης, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

¨Για τις περιπτώσεις α) και ι) της παραγράφου 2, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του πολίτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, ή αυταπασχολούμενου, από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης του ( βεβαίωση τύπου Α)¨ .

Εξάλλου, στο τέλος της παράγραφο 3 της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής :

¨Ειδικώς για την εφαρμογή της περιπτώσεως α) της παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του Δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα, ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.

Παράλληλα και η παράγραφος 5 της ως άνω υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036/22-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά την διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση, ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της παραγράφου 2 της παρούσας, μόνο με τον οδηγό και έως ένα επιβάτη.

Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμένου εδαφίου : α) οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι, η κατ’ οίκον παραμονή τους, υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη, β) όσοι μετακινούνται κατ’ εφαρμογή της περ. η) της παραγράφου 2 (εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας).

Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα, που μεταφέρον πρόσωπο το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνηση του.

Ειδικώς, η λειτουργία επιβατηγών οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού, από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από τα οποία προκύπτει η διαδρομή του οχήματος και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθεσίμων θέσεων επιβατών.

Με τον τρόπο αυτό, με την νέα κοινή Υπουργική Απόφαση και τις επελθούσες με αυτή αλλαγές και συμπληρώσεις στην ισχύουσα υπουργική απόφαση προβλέφθηκαν και καλύφθηκαν και άλλες ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, χωρίς ωστόσο να εξαλειφθούν πλήρως και τα όποια προβλήματα έχουν μέχρι σήμερα παρουσιαστεί στην κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των πολιτών. Ενδεχομένως και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας να επέλθουν και νέες αλλαγές, είτε αυστηρότερες είτε και επιεικέστερες.