Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη απετράπη απώλεια φορολογικής ρύθμισης λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσης τραπεζικής εντολής

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Πολλές φορές, έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων πολιτών, οι οποίοι στα πλαίσια της διευκόλυνσης και της εξοικονόμησης χρόνου, που προσφέρει το σύστημα των ηλεκτρονικών διατραπεζικών πληρωμών, προτιμούν να πληρώνουν τις διάφορες φορολογικές τους υποχρεώσεις ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος IBAN των τραπεζών, πλην όμως, η εκτέλεση των σχετικών τραπεζικών εντολών δεν γίνεται άμεσα, με επαχθές για τους πολίτες αποτέλεσμα, είτε την απώλεια των τυχόν φορολογικών ρυθμίσεων τους, είτε την επιβάρυνση τους με τόκους υπερημερίας, για την εκπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων τους.

Μία τέτοια περίπτωση κλήθηκε να ερευνήσει και η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία έγινε δέκτης καταγγελίας – αναφοράς πολίτη, ο οποίος είχε προβεί σε ρύθμιση φορολογικού χρέους της εταιρείας του, προς τη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 και είχε ρυθμίσει σε 120 μηνιαίες δόσεις το σύνολο της οφειλής του, καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός.

Ο εν λόγω πολίτης προέβη στην καταχώριση εντολής – πληρωμής της μηνιαίας δόσης του μηνός Φεβρουαρίου, προς την ΦΑΕ Αθηνών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών της τράπεζας, όπου διατηρούσε τον τραπεζικό του λογαριασμό (e- banking), δίδοντας την σχετική ηλεκτρονική εντολή, την τελευταία πράγματι εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους , ήτοι την 28/2/2020.

Ειδικότερα δε και ενώ το σχετικό αποδεικτικό της ηλεκτρονικής συναλλαγής (εντολή για μεταφορά του ποσού της μηνιαίας δόσης από τον τραπεζικό του λογαριασμό στην τηρούμενο από την ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών λογαριασμό εξυπηρέτησης της ρυθμισμένης οφειλής του), ανέφερε ως ημερομηνία εντολής την 28/2/2020, αυτός με έκπληξη ενημερώθηκε αργότερα από την ΔΟΥ ΦΑΕ ότι, είχε απωλέσει την ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν.4611/2019, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου, καθώς η σχετική πληρωμή – για λόγους που δεν ανάγονταν σε υπαιτιότητα του ίδιου του οφειλέτη -, εμφανίστηκε στο σύστημα πληρωμών της ΔΟΥ ΦΑΕ (στο TAXISNET), με ημερομηνία 3/3/2020, δηλαδή, ως εκπρόθεσμη καταβολή και εξόφληση της σχετικής δόσης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4611/2020, να χαθεί η ρύθμιση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνώντας την υπόθεση έκρινε ότι, ο καταγγέλων πολίτης ενήργησε την επίδικη πληρωμή, εντός της τασσόμενης προθεσμίας   –ήτοι εμπροθέσμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο -, καθώς έδωσε  ηλεκτρονικά την εντολή για την εκταμίευση και καταβολή του οφειλόμενου ποσού, πράγματι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου και για το λόγο αυτό ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης της υπόθεσης από την ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, κατόπιν του αιτήματος και των επισημάνσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΔΟΥ ΦΑΕ ζήτησε από την Τράπεζα την επιβεβαίωση της σχετικής ημερομηνίας πληρωμής και ειδικότερα την επιβεβαίωση, αν η πληρωμή αυτή πράγματι λογιζόταν ως γενόμενη την 28/02/2020.

Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα πράγματι επιβεβαίωσε ότι, η πληρωμή έγινε την ως άνω ημερομηνία, που αποτελούσε και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, επισημαίνοντας όμως παράλληλα ότι, πριν την καταχώρηση της σχετικής εντολής πληρωμής και σε κάθε περίπτωση, υφίσταται ενημέρωση προς τους πελάτες της ότι, οι ηλεκτρονικές εντολές, που καταχωρούνται μετά τις 18.00 μ.μ. θα εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και όχι την ημέρα που δίδεται η εντολή πληρωμής.

Κατόπιν αυτών, η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών έκανε τελικά δεκτή, ως εμπρόθεσμη, την σχετική πληρωμή και αποφάσισε την εξακολούθηση του προγράμματος της ρύθμισης των 120 δόσεων του Ν.4611/2019, στην οποία είχε υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος πολίτης, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό μία πρόδηλη αδικία, καθώς ο πολίτης δεν είχε καμία ευθύνη για την εκπρόθεσμη καταβολή και τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζικών πληρωμών.