Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τηλεδιάσκεψη του Ε.Ε.Α. για το «e-λιανικό» – Στήριξη του Επιμελητηρίου στα μέλη του για τη δημιουργία eshop

Εκατοντάδες επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη «Πώς να εντάξεις την επιχείρησή σου στη δράση “e-λιανικό”, που διοργάνωσε το ΕΕΑ στις 19/2/2021. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν τεράστιο και είναι χαρακτηριστικό ότι υποβλήθηκαν σχεδόν 200 ερωτήσεις από το κοινό προς τα στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ και του ΕΚΕΤΑ.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αρμόδιος για το συγκεκριμένο έργο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης και ο κ. Δημήτρης Τζοβάρας, Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΤΑ.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου εξήρε την σημαντική προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για να στηρίξει το λιανικό εμπόριο μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος για την δημιουργία χιλιάδων eshop. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δράσεις του ΕΕΑ για την στήριξη όσων μελών του δεν έχουν eshop, για το επικείμενο πρόγραμμα δωρεάν δημιουργίας eshop για τα μέλη του ΕΕΑ καθώς και για τις συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης των μελών μέσα στην φουρτούνα της πανδημίας. Επεσήμανε ιδιαίτερα ότι δεν αρκεί η δωρεάν δημιουργία ενός eshop για έναν έμπορο αλλά η υποστήριξη και η εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί και να το αξιοποιήσει. Αυτό δηλαδή που θα κάνει το ΕΕΑ για όλα τα μέλη του.

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης παρέθεσε συνοπτικά το «παρασκήνιο» που οδήγησε στην απόφαση της Κυβέρνησης για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος και δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του προγράμματος με επιπλέον πόρους, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες του Υπουργείου.

Ο κ. Τζοβάρας, Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΤΑ, παρουσίασε συνοπτικά την δράση του ΕΚΕΤΑ που σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιούργησε την πλατφόρμα OPENSHOPS.GR η οποία θα υποστηρίξει δωρεάν κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα “e-λιανικό”.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε και ο κ. Κωνσταντίνος Παγανός, Διευθυντής Διαχείρισης Προγραμμάτων της ΕΛΑΝΕΤ.

Στην συνέχεια οι κ. Σπύρος Κοψιδάς, Υπεύθυνος Τεχνικής Υλοποίησης της Πλατφόρμας OPENSHOPS.GR, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και κ. Ναπολέων Λιόντος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ, Υπεύθυνος της δράσης για τον ΕΦΕΠΑΕ, ανέλυσαν διεξοδικά το πρόγραμμα και απάντησαν σε δεκάδες (από τις εκατοντάδες) ερωτήσεις του κοινού.

Τα στελέχη του ΕΚΕΤΑ και της ΕΛΑΝΕΤ συνεπικουρήθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Παντελή, Οικονομικό Επόπτη του Ε.Ε.Α. και κ. Σπύρο Σταυρούλια, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Ε.Ε.Α.

Ενημερωτικό σημείωμα για το «e-λιανικό»

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα «e-λιανικό», μέσω του οποίου χιλιάδες επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση για τη δημιουργία eshop.

Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, επιδοτεί δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ και θα καλύψει περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις. Τα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να έχουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιδότηση θα γίνει μέσω της ειδικής πλατφόρμας openshops.gr.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση μέσω του «e-λιανικό», είναι οι ακόλουθες:

να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ.

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσα

να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ