Μεγάλο το ποσοστό απορρίψεων ενδικοφανών προσφυγών

στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν απορριφθεί λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους 1213 προσφυγές και 587 αιτήσεις αναστολών, σε σύνολο 3731 υποθέσεω

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται σε εκατοντάδες επαγγελματίες και φορολογούμενους από το μεγάλο ποσοστό απορρίψεων των υποθέσεων (ενδικοφανών προσφυγών) που παραπέμπονται στην ΔΕΔ λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους από την αρμόδια υπηρεσία, παρά την αύξηση (από 60 σε 90 ημέρες) της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).

Συγκεκριμένα στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν απορριφθεί λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους 1213 προσφυγές και 587 αιτήσεις αναστολών, σε σύνολο 3731 υποθέσεων που έχουν παραπεμφθεί στην ΔΕΔ, για την ίδια περίοδο.

Η απόρριψη σημαίνει ότι ο φορολογούμενος εξαναγκάζεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια πληρώνοντας υπέρογκες προκαταβολές για να αποκτήσει το δικαίωμα της προσφυγής! Ένας κλάδος που πλήττεται από τις απορρίψεις είναι των βενζινοπωλών οι οποίοι προσφεύγουν για πρόστιμα παραβάσεων που δεν ευθύνονται αυτοί, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ και για την προσφυγή στα Δ. Δικαστήρια απαιτούνται τεράστιες προκαταβολές.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)

ΕΤΟΣ 2014

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

1ο Τρίμηνο 2015

ΕΤΟΣ 2015

συνολικά

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου)

721

1.947

2.339

1.931

1.947

2.309

0

 

Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών 

717

1.789

1.958

1.711

1.789

2.216

0

 

Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 

4

158

381

220

158

93

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο)

10.817

1.367

762

1.602

3.731

3.731

16.051

 

Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών 

8.904

1.029

629

1.383

3.041

3.041

12.923

 

Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 

1.913

338

133

219

690

690

3.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩθΗΚΑΝ (στην περίοδο)

7.832

860

876

793

2.529

2.529

10.622

 

 Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 

1.346

101

67

44

212

212

1.585

 

 Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή 

2.973

286

364

454

1.104

1.104

4.311

 

Αριθμός Προσφυγών που εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους

3.513

473

445

295

1.213

1.213

4.726

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  (στην περίοδο)

1.759

115

294

220

629

629

2.909

 

Αριθ. Αιτήσεων που εγκρίθηκαν

72

0

0

2

2

2

92

 

Αριθ. Αιτήσεων που απορρίφθηκαν

448

0

24

16

40

40

740

 

Αριθμός Αιτήσεων που εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους

1.239

115

270

202

587

587

2.077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (τέλος περιόδου)

1.947

2.339

1.931

2.520

2.520

2.882

2.520

 

Αριθμός ενδικοφανών Προσφυγών 

1.789

1.958

1.711

2.301

2.301

2.728

2.301

 

Αριθμός αιτήσεων αναστολής καταβολής 50% 

158

381

220

219

219

154

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% προσφυγών που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης)

55,1%

45,0%

49,2%

62,8%

52,0%

52,0%

55,5%

 

 % Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή ( εν μέρει ή εν όλω ) 

31,2%

26,1%

15,5%

8,8%

16,1%

16,1%

26,9%

 

% Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την αίτηση Αναστολής

13,8%

#DIV/0!

0,0%

11,1%

4,8%

4,8%

11,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ*

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια

4.151

599

303

564

1.466

1466

5.635

 

Αριθμός Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα)

3.968

628

304

572

1.504

1504

5.491

 

% Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)

 

 

 

 

 

 

53,1%

* Με βάση τις σχετικές δηλώσεις των φορολογουμένων

 

**Aπό τον παρονομαστή εξαιρούνται οι μερικώς δεκτές ενδικοφανείς προσφυγές 

Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απαράδεκτη.