Μειώνεται η διατραπεζική προμήθεια ηλεκτρονικών πληρωμών-κανονισμος ΕΕ

με την οδηγία θα υπάρξει μερική μείωση στο κόστος χρήσης του χρεωστικών και πιστωτικών καρτών

Οι υψηλές χρεώσεις των τραπεζικών ομίλων στις διατραπεζικές προμήθειες για χρήση ηλεκτρονικών καρτών, ανάγκασε την ΕΕ να εκδώσει κανονισμό, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες με τον οποίο ορίζει σε χαμηλό ύψος τα ποσά προμηθειών.

 

Με την ίδια οδηγία ενιαιοποιείται το σύστημα διατραπεζικών προμηθειών στην ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι διπλοχρεώσεις και οι αυθαίρετες χρεώσεις στις διεθνείς συναλλαγές.

 

Από μια άποψη οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για τα απαράδεκτα ποσοστά προμηθειών των τραπεζών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες καταχρώνται κάθε έννοια ελευθερίας καθορισμού αμοιβής για παροχή υπηρεσίας, φαίνεται πως πιάνουν τόπο.

 

Έτσι με την οδηγία θα υπάρξει μερική μείωση στο κόστος χρήσης του χρεωστικών και πιστωτικών καρτών από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός, στις 9 Δεκεμβρίου 2015

 

Ο κανονισμός προβλέπει ότι μειώνεται η προμήθεια που πληρώνει η τράπεζα – αποδέκτης μιας συναλλαγής, στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα μας από 1-1,25 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες και από 0,40-0,70 ευρώ για τις χρεωστικές.

 

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη μείωση της προμήθειας σε 0,30 ευρώ για τις πιστωτικές και σε 0,20 ευρώ για τις χρεωστικές κάρτες.

 

Τελικός στόχος είναι η μείωση των προμηθειών που πληρώνουν οι έμποροι, που αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της συναλλαγής και η μετακύλιση του οφέλους στους τελικούς καταναλωτές.

 

Η μείωση των διατραπεζικών προμηθειών θα συμπαρασύρει προς τα κάτω το κόστος αποδοχής των καρτών στα τερματικά συστήματα (POS), που αποτελεί πάγιο αίτημα του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, προκειμένου να διευρύνουν την αποδοχή των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών.

 

Σήμερα η μέση προμήθεια που πληρώνει ένα εμπορικό κατάστημα στην τράπεζα, η οποία ενσωματώνει και τη διατραπεζική προμήθεια, διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω από το 1% και στις περισσότερες περιπτώσεις περί το 2%-2,5%, με τις μεγάλες αλυσίδες να απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερες προμήθειες, ακόμη και κάτω του 1%, λόγω του αυξημένου τζίρου που πραγματοποιούν με κάρτες. Εντείνεται έτσι ο άνισος ανταγωνισμός σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

 

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο κανονισμός δεν ορίζει το ποσοστό προμήθειας των τραπεζών από τους εμπόρους αλλά το μέρος του εκδότη της κάρτας έναντι του αποδέκτη του ποσού. Αυτό νοείται ως «διατραπεζική προμήθεια» που είναι σύμφωνα με τον κανονισμό «η προμήθεια που καταβάλλεται άμεσα ή έμμεσα, ήτοι μέσω τρίτου, για κάθε πράξη μεταξύ του εκδότη και του αποδέκτη σε μια πράξη πληρωμής με κάρτα. Η καθαρή αποζημίωση ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή αποτελεί μέρος της διατραπεζικής προμήθειας».

 

Η μείωση των διατραπεζικών προμηθειών θα εξαλείψει και τα κίνητρα για τη χρήση διαφορετικού τερματικού από κάθε τράπεζα. Η διαδικασία αυτή θα απλοποιήσει ουσιαστικά και τη χρήση του τερματικού για τον έμπορο, ο οποίος θα μπορεί μέσα από ένα μηχάνημα να διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές ανεξάρτητα από ποιος είναι ο εκδότης της κάρτας.

 

 

 

Ορισμένες διατάξεις του κανονισμού

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/751 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, βάζει φρένο στις καταχρηστικές πρακτικές προμηθειών στις διατραπεζικές συναλλαγές των τραπεζών.

 

 

Άρθρο 3

 

Διατραπεζικές προμήθειες για τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες

 

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να απαιτούν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή που να υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με χρεωστική κάρτα.

 

2.Για εγχώριες συναλλαγές με χρεωστική κάρτα τα κράτη μέλη μπορούν είτε:

 

α) να ορίζουν ανώτατο όριο διατραπεζικής προμήθειας ανά ποσοστό συναλλαγών χαμηλότερο από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και να επιβάλουν σταθερό ανώτατο όριο για το ποσό της προμήθειας που προκύπτει από το εφαρμοζόμενο επιτόκιο· είτε

 

β) να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να ορίζουν ανώτατη διατραπεζική προμήθεια 0,05 EUR ανά συναλλαγή ή, στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα στις 9 Ιουνίου 2015 που αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια ή κάθε φορά που επέρχεται σημαντική μεταβολή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτή η ανά συναλλαγή διατραπεζική προμήθεια μπορεί επίσης να συνδυαστεί με μέγιστα επιτόκια της τάξης του 0,2 % υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι διατραπεζικές προμήθειες του συστήματος καρτών πληρωμής δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,2 % της συνολικής ετήσιας αξίας των εγχώριων συναλλαγών με χρεωστική κάρτα εντός εκάστου συστήματος καρτών πληρωμής.

 

3.Όσον αφορά τις εγχώριες συναλλαγές με χρεωστική κάρτα, έως τις 9 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εφαρμόζουν μέση σταθμισμένη διατραπεζική προμήθεια που να μην υπερβαίνει το 0,2 % της μέσης ετήσιας αξίας των συναλλαγών όλων των εγχώριων πράξεων με χρεωστική κάρτα εντός εκάστου συστήματος καρτών πληρωμής. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν χαμηλότερο όριο μέσης σταθμισμένης διατραπεζικής προμήθειας που να εφαρμόζεται σε όλες τις εγχώριες συναλλαγές με χρεωστική κάρτα.

 

 

Άρθρο 4

 

Διατραπεζικές προμήθειες για συναλλαγές με καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν προσφέρουν ή απαιτούν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή που να υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα. Για τις εγχώριες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν χαμηλότερο ανώτατο όριο διατραπεζικής προμήθειας ανά συναλλαγή.

 

Άρθρο 5

 

Απαγόρευση καταστρατήγησης

 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, οποιαδήποτε συμπεφωνημένη αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής αποζημίωσης, με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα της διατραπεζικής προμήθειας, που έχει λάβει εκδότης από το σύστημα καρτών πληρωμής, ο αποδέκτης ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιάμεσος φορέας σε σχέση με πράξεις πληρωμής ή σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας.

 

Άρθρο 6

 

 Αδειοδότηση

 

 1.Απαγορεύεται οποιοσδήποτε εδαφικός περιορισμός εντός της Ένωσης καθώς και οποιοσδήποτε κανόνας με ισοδύναμο αποτέλεσμα σε συμφωνίες αδειοδότησης ή σε κανόνες συστημάτων καρτών πληρωμής για την έκδοση καρτών πληρωμής ή για την αποδοχή πράξεων πληρωμής με κάρτες.

 

2.Απαγορεύεται οποιαδήποτε απαίτηση ή υποχρέωση για τη λήψη ειδικής άδειας ανά χώρα ή αδειοδότησης για τη λειτουργία σε διασυνοριακή βάση καθώς και οποιοσδήποτε κανόνας με ισοδύναμο αποτέλεσμα σε συμφωνίες αδειοδότησης ή σε κανόνες για συστήματα καρτών πληρωμής για την έκδοση καρτών πληρωμής ή για την αποδοχή πράξεων πληρωμής με κάρτες.

 

 

Δείτε ολόκληρο τον κανονισμό