Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)»