Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό για «Προμήθεια 1 Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α»