Μεταβίβαση άδειας καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος & δημοτική ενημερότητα

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 145/2018 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Υ.Ε. ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
 
Με αφορμή σειρά ερωτημάτων, που έθεσε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών – Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α.–Τμήμα Εσόδων, σχετικά με την ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,με την οποία θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την έκδοση κάθε είδους άδειας – μεταξύ αυτών και άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – από τους Δήμους, η ανυπαρξία βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα) ειδικότερα δε, σε περιπτώσεις μεταβίβασης υφιστάμενης άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. και αντικατάστασης αυτής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α2 Τμήμα  Διακοπών) γνωμοδότησε με την ως άνω υπ. αριθμ. 145/2018 Γνωμοδότηση του τα εξής σημαντικά, που ενδιαφέρουν άμεσα τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους: 
 
Στο άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρεται ρητά ότι, προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, σε βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 
Εξάλλου, και στο άρθρο 2 της υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προβλέπεται αντίστοιχα, ως προϋπόθεση για την χορήγηση σχετικής άδειας, η μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς τους Δήμους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
 
Τέλος αντίστοιχη και ομοίου περιεχομένου διάταξη περιλαμβάνεται, τόσο στα άρθρα του Ν.4442/2016, που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όσο και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα, υπ. αριθμ. οικ. 16228/2017 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Από την συστηματική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
 
  1. Η τιθέμενη στο άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων πρόβλεψη, περί της ανυπαρξίας βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα), προκειμένου να χορηγηθεί από αυτούς οποιασδήποτε μορφής άδεια, εφαρμόζεται σε όλες  ανεξαιρέτως, τις περιπτώσεις αδειών, οι οποίες χορηγούνται από τους Δήμους, προς άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και επομένως και για τις άδειες, οι οποίες χορηγούνται σε αντικατάσταση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω μεταβιβάσεως  του καταστήματος σε νέο πρόσωπο.
  2. Ο ενδιαφερόμενος σε βάρος του οποίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 285 του ΚΔΚ  και του άρθρου 2 παρ. 7 της υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, δεν πρέπει να υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, θεωρείται το εκάστοτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επιδιώκει να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα και υποβάλλει, προς τούτο αίτημα, προκειμένου να  του χορηγηθεί από το Δήμο άδεια, τούτο δε  ισχύει και στην περίπτωση της μεταβίβασης Κ.Υ.Ε. σε νέο πρόσωπο, ώστε και στην περίπτωση αυτή, η δημοτική ενημερότητα θα πρέπει να συντρέχει το πρόσωπο του αποκτώντος και όχι του μεταβιβάζοντος το Κ.Υ.Ε..
  3. Κατά το άρθρο 285 του ΚΔΚ και το άρθρο 2 παρ. 7 της υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 κοινής υπουργικής απόφασης. ως οφειλές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας, από τους Δήμους, νοούνται τόσο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου (ατομικές οφειλές), όσο και εκείνες, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο όνομα τρίτου, για τις οποίες με βάση τις κείμενες διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος ευθύνεται με την καταβολή τους, χωρίς πάντως να απαιτείται και ξεχωριστή βεβαίωση τους στο όνομα του αποκτώντος. Στην περίπτωση, της κατά το άρθρο 479ΑΚ, μεταβίβασης με σύμβαση  Κ.Υ.Ε. σε νέο πρόσωπο, στις οφειλές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, για την χορήγηση της άδειας στον ενδιαφερόμενο – αποκτώντα, περιλαμβάνονται και τα προς τους Δήμους, χρέη του μεταβιβάζοντος το Κ.Υ.Ε, μέχρι την αξία των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν την άσκηση της εν γένει δραστηριότητας, προς επίτευξη του σκοπού του καταστήματος και υπήρχαν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, ή ο γενεσιουργός τους λόγος, είχε προκύψει κατά τον χρόνο αυτό, εφόσον αυτά κατά τον χρόνο της χορήγησης της άδειας, είναι βεβαιωμένα στο όνομα του μεταβιβάζοντος και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, χωρίς να απαιτείται νέα βεβαίωση τους, στο όνομα του αποκτώντος.
  4. Εάν όμως, τα χρέη αυτά συνυπάρχουν με λοιπές βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του μεταβιβάζοντος προς τους Δήμους, απαιτείται ο σχετικός διαχωρισμός τους από τους Δήμους, είτε επί του σώματος της μερίδας οφειλών του μεταβιβάζοντος, η οποία τηρείται από τους Δήμους, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να λαμβάνει σχετική γνώση ο αποκτών και να καθίσταται ευχερής η επαλήθευση της όποιας ευθύνης του.
  5. Κατά την έννοια του άρθρου 285 του ΚΔΚ και του άρθρου 2 παρ. 7 της υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 κοινής υπουργικής απόφασης. ως εκκρεμοδικία, ως προς τις οφειλές, η οποία, κατ’ εξαίρεση, συνεπάγεται ότι, οι σχετικές οφειλές δεν λαμβάνονται υπόψη, κατά την χορήγηση από τους Δήμους οποιασδήποτε μορφής άδειας, νοείται αποκλειστικά εκείνη, στο πλαίσιο της οποίας, το όποιο αίτημα παροχής, οριστικής ή προσωρινής δικαστικής προστασίας, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, επάγεται στην συγκεκριμένη περίπτωση, είτε εκ του νόμου, είτε εκ της έκδοσης δικαστικής απόφασης, την εξ ολοκλήρου αδρανοποίηση της απαιτήσεως του Δήμου, υπό την έννοια της καθολικής αδυναμίας εκκίνησης της εισπρακτικής διαδικασίας (αναστολή ταμειακής βεβαίωσης). Όταν αντίθετα, από την συγκεκριμένη δικαστική διένεξη, δεν θίγεται η βεβαίωση και το ληξιπρόθεσμο των οφειλών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της άδειας,  ακόμα και όταν, είτε σε εφαρμογή κείμενων διατάξεων, είτε σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης, δεν είναι επιτρεπτή, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
  6. Η κατά το άρθρο 285 του ΚΔΚ και του άρθρου 2 παρ. 7 της υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 κοινής υπουργικής απόφασης. ανυπαρξία βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς τους Δήμους, αφορά αποκλειστικά το χρόνο χορήγησης οποιασδήποτε μορφής άδειας και δεν αφορά την διάρκεια ισχύος της, ώστε η τυχόν, σε χρόνο μεταγενέστερο της χορήγησης της όποιας άδειας, δημιουργία βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενδιαφερόμενου, δεν θίγει   το κύρος της χορηγηθείσας άδειας, ούτε και συνιστά λόγο ανάκλησης της.
  7. Υπό το νέο απλουστευμένο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του Ν.4442/2016 και της υπ. αριθμ. 16228/2017 κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η τιθέμενη στο άρθρο 285 του ΚΔΚ πρόβλεψη, περί της ανυπαρξίας βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενδιαφερομένου (δημοτική ενημερότητα), η οποία απαιτείται να υπάρχει κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται η υποχρέωση για υποβολή γνωστοποίησης έναρξης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας Κ.Υ.Ε, αλλά και κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο γεννάται υποχρέωση υποβολής μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ήδη γνωστοποιημένης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας Κ.Υ.Ε., μεταξύ των οποίων και αυτή της αλλαγής φορέα της δραστηριότητας της επιχείρησης του Κ.Υ.Ε.. Η δημοτική ενημερότητα εξακολουθεί πάντως να απαιτείται και υπάρχει και στις περιπτώσεις όπου, υπό την ισχύ των ίδιων ως άνω διατάξεων, οι Δήμοι χορηγούν σε Κ.Υ.Ε. άδεια χρήσης μουσικής, πέραν του ωραρίου, ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και αυτό ανεξάρτητα αν η χορήγηση των αδειών αυτών αποτελεί και αντικείμενο γνωστοποίησης και άρα, η δημοτική ενημερότητα απαιτείται να υπάρχει και κατά το χρόνο υποχρέωσης υποβολής της σχετικής με τις άδειες αυτές μεταβολής γνωστοποίησης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας Κ.Υ.Ε. Κατά το ίδιο ως άνω απλουστευμένο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας του Κ.Υ.Ε. η δημοτική ενημερότητα απαιτείται να συντρέχει στο πρόσωπο του αποκτώντος – νέου φορέα της επιχείρησης, στον οποίο περιέρχεται η κυριότητα, ή το δικαίωμα της εκμετάλλευσης και όχι και στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος το Κ.Υ.Ε.
  8. Σε όσες περιπτώσεις υπό την ισχύ  του Ν.4442/2016 χορηγείται από τους Δήμους σε Κ.Υ.Ε. άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου, ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η προϋπόθεση της ανυπαρξίας βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους  (δημοτική ενημερότητα) εξακολουθεί να αφορά αποκλειστικά το χρόνο χορήγησης της άδειας και όχι την διάρκεια ισχύος της, ώστε η τυχόν σε μεταγενέστερο χρόνο της χορήγησης της άδειας δημιουργία βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ενδιαφερομένου δεν θίγει επίσης το κύρος της άδειας, ούτε και συνιστά λόγο ανάκλησης της.
  9. Τέλος και υπό το καθεστώς του νέου πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του Ν4442/2016 και της υπ. αριθμ. 16228/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα του Κ.Υ.Ε., λόγω της κατά το άρθρο 479ΑΚ μεταβιβάσεως του Κ.Υ.Ε., (μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης) σε νέο πρόσωπο, στις οφειλές, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να κριθεί εάν συντρέχει η δημοτική ενημερότητα στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου αποκτώντος, περιλαμβάνονται και τα χρέη, του μεταβιβάζοντος το Κ.Υ.Ε. μέχρι την αξία των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν την άσκηση της εν γένει δραστηριότητας  προς επίτευξη του σκοπού του Κ.Υ.Ε. και υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης, ή ο γενεσιουργός λόγος τους είχε προκύψει κατά το χρόνο αυτό, εφόσον βεβαίως κατά το χρόνο αυτό στον οποίο γεννήθηκε η υποχρέωση υποβολής της μεταβολής γνωστοποίησης τα χρέη αυτά είναι βεβαιωμένα στο όνομα του μεταβιβάζοντος και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, χωρίς να απαιτείται νέα βεβαίωση τους στο όνομα του αποκτώντος. Αν όμως τα χρέη αυτά συνυπάρχουν και με λοιπές βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο όνομα του μεταβιβάζοντος προς τους Δήμους, απαιτείται σχετικός διαχωρισμός τους, είτε επί του σώματος της μερίδας οφειλών του μεταβιβάζοντος, που τηρείται από τους Δήμους, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να λαμβάνει γνώση ο αποκτών και να καθίσταται επίσης ευχερής επαλήθευση της όποιας ευθύνης του.