Μέχρι 29.9.2014 η δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων A.E. στις Δ.Ο.Υ.

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)

Την 29η Σεπτεμβρίου 2014 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων Α.Ε. Για τον λόγο αυτό υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους τα ακόλουθα, προκειμένου να μην ξεχαστεί η υποβολή της δήλωσης αυτής:

Παραθέτουμε τις διατάξεις που ισχύουν για την καταβολή του φόρου μερισμάτων ανωνύμων εταιριών που προκύπτουν από ισολογισμούς που εγκρίθηκαν με γενικές συνελεύσεις τον Ιούνιο του 2014.
 

                      Ι. Από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)  βλέπουμε τα ακόλουθα

i. Από το άρθρο 36:

«[…] 1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε. […]».

ii.  Από το άρθρο 40:

«[…] Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) […]».

iii. Από το άρθρο 62:

«[…] 1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) μερίσματα,
β) τόκοι […]».

iv. Από το άρθρο 64: 

«[…] 1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), […]».

 

Πηγή: Taxheaven