Μη αυτόματα όργανα ζύγισης – Υποχρεώσεις υπευθύνων

υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν τα όργανα στην αγορά πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης

Σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες που αφορούν στις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

Άρθρο 81

 

Συμμόρφωση μη αυτόματων οργάνων ζύγισης – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης

 

1. Ορισμοί

 

Ως όργανα μέτρησης υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο νοούνται:

α. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, δηλαδή τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που χρειάζονται την παρέμβαση χειριστή για την εκτέλεση της ζύγισης, τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για:

i. Προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές

ii. Προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών

iii. Προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες

iv. Προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής

v. Προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια.

vi. Καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προ-συσκευασιών.

β. Τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων, τα οποία διατίθενται για χρήση ή χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών.

γ. Τα όργανα μέτρησης, πλέον των οργάνων των ως άνω παραγράφων α και β, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις της ως άνω παραγράφου β. Για τα όργανα αυτά απαιτείται η έκδοση απόφασης εθνικής έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν κατάθεσης τυχόν έγκρισης κυκλοφορίας σε άλλη χώρα και κατόπιν κατάθεσης τεχνικού φακέλου του οργάνου, κατ’ αναλογία με το άρθρο 19 της υπουργικής απόφασης οικ. 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2014/32/ΕΕ.

 

2. Συμμόρφωση μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης πριν και μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/ ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ)

α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/ ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ): Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη διάθεση σε χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης της παραγράφου 1α, που εγκρίθηκαν μετά το 1993, προβλέπεται από την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ (ΝΑWI), που ενσωματώθηκαν με τις Φ2-376/1993 και Φ2-1347/2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 1392) αντίστοιχα. Οι ως άνω Οδηγίες κωδικοποιήθηκαν με την Οδηγία 2014/31/ ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230), η οποία περιλαμβάνει επιπλέον και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, που εγκρίθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-376/1993 έως την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016, περιγράφεται στην υπουργική απόφαση Φ2-1347/2013 (ΦΕΚ Β’ 1392), ενώ η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης που εγκρίθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230), περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230).

β. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/ ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ): Η συμμόρφωση των μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης της παραγράφου 1α, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-376/1993, δηλαδή πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας, του τέως Υπουργείου Εμπορίου. Τα όργανα αυτά επιτρεπόταν να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016.

 

3. Συμμόρφωση οργάνων μέτρησης 1β (πριν και μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ -MID) και οργάνων που δεν καλύπτονται από την MID.

α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/ ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ): Οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης (προϋποθέσεις για τη διάθεση σε χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) των οργάνων της παραγράφου 1β, προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1393/07, (ΦΕΚ Β’ 521). Η ως άνω Οδηγία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ, που ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), η οποία περιλαμβάνει επιπλέον και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων.

β. Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/ ΕΟΚ ή 2009/23/ΕΚ): Οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης των οργάνων της παραγράφου 1β, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ, όπως επίσης και η συμμόρφωση των οργάνων της παραγράφου 1γ, αποδεικνύονται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα ως άνω όργανα της παραγράφου 1β επιτρεπόταν να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Τα ως άνω όργανα της παραγράφου 1γ επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της ισχύος της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους.

 

4. Για τη διάθεση σε χρήση μη αυτόματων οργάνων ζύγισης της παραγράφου 2α απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση:

α. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/ Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/ Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Annex D ή

β. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/ Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/ Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F ) ή

γ. Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G).

δ. Ωστόσο, η Ενότητα Β (Module B) δεν είναι υποχρεωτική για μη αυτόματα όργανα ζύγισης που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και των οποίων το σύστημα μέτρησης του φορτίου δεν χρησιμοποιεί ελατήριο για την εξισορρόπηση του φορτίου. Για τα όργανα εκείνα που δεν υποβάλλονται στην Ενότητα Β (Module B), ισχύει η Ενότητα Δ1 (Module D1), ή η Ενότητα ΣΤ1 (Module F1).

ε. Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity), ως προς όλες τις Οδηγίες και τα πρότυπα στις οποίες υπόκειται το όργανο, ενδεικτικά: NAWI, EN 45501, EMC, LVD. Η Δήλωση Συμμόρφωσης CE εκδίδεται με ευθύνη του κατασκευαστή.

 

5. Για τη διάθεση σε χρήση των οργάνων μέτρησης της παραγράφου 3α απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση:

α. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/ Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/ Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή κατά Ενότητα Δ (Module D) ή

β. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης/ Εξέτασης Τύπου κατά Ενότητα Β (Module B) (Type Evaluation/ Examination Certificate-TEC) και Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου (κατά σειριακό αριθμό ή παρτίδα ή τύπο οργάνου) κατά Ενότητα ΣΤ (Module F) ή

γ. Πιστοποιητικό Εξέτασης Σχεδιασμού και απόφαση ή έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή, κατά Ενότητα Η1 (Module H1) ή

δ. Πιστοποιητικό Εξέτασης μονάδας κατά Ενότητα Ζ (Module G).

ε. Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity), ως προς όλες τις Οδηγίες και τα πρότυπα στις οποίες υπόκειται το όργανο, ενδεικτικά: MID, EN 45501, OIML R117, ATEX, EMC, LVD. Η Δήλωση Συμμόρφωσης CE εκδίδεται με ευθύνη του κατασκευαστή.

 

6. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή διανομέας ή αντιπρόσωπος οργάνων της παραγράφου 2α και παρ. 3α υποχρεούται να εφοδιάζει τον αγοραστή/χρήστη του οργάνου με:

α. Τα στοιχεία των παραγράφων 4 και 5, κατά είδος οργάνου.

β. Τη «Δήλωση Συμμόρφωσης CE» (EC Declaration of Conformity), ως προς όλες τις Οδηγίες και τα πρότυπα στις οποίες υπόκειται το όργανο, ενδεικτικά: NAWI, MID, EN 45501, OIML R117, ATEX, EMC, LVD. Η Δήλωση Συμμόρφωσης CE εκδίδεται με ευθύνη του κατασκευαστή και

γ. Εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου.

 

7. Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται προς χρήση μη αυτόματα όργανα ζύγισης για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους της παραγράφου 1α, ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα ενημερώνει τον αγοραστή/χρήστη για το είδος χρήσης του οργάνου.

 

8. Κάθε οικονομικός φορέας γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης τα στοιχεία των παραγράφων 4 και 5 για την κατάρτιση του σχετικού αρχείου που τηρεί η εν λόγω υπηρεσία.

 

9. Οι οικονομικοί φορείς, όποτε ζητηθεί, προσδιορίζουν στην αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές τα ακόλουθα:

α. την ταυτότητα κάθε άλλου οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει όργανο

β. την ταυτότητα κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει όργανο.

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες αυτές για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το όργανο και για 10 έτη από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το όργανο.

 

10. Οι οικονομικοί φορείς δεν επιτρέπεται να αλλάζουν την ονομασία ή να τροποποιούν όργανα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς προηγουμένως να έχουν έγκριση από κοινοποιημένο οργανισμό, ή από την αρμόδια υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά περίπτωση.

 

11. Κάθε οικονομικός φορέας που διαθέτει μη αυτόματα όργανα ζύγισης για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α δεν επιτρέπεται να διαθέτει όργανα στην αγορά χωρίς να φέρουν το περιοριστικό της χρήσης σύμβολο κόκκινο Μ, που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/27.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Η παρούσα απαίτηση τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

12. Μη συμμορφούμενα όργανα της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

 

13. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα σημεία διάθεσης ή/ και χρήσης οργάνων της ως άνω παραγράφου 2α και 3α, σε περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο ανά τύπο οργάνου ως εξής:

α. το όργανο μέτρησης δεν φέρει σήμανση CE ή/και την προβλεπόμενη πινακίδα σήμανσης, ή η σήμανση CE ή/και η πινακίδα σήμανσης δεν είναι όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), δέκα χιλιάδων (€10.000) ευρώ.

β. i. το όργανο μέτρησης δεν φέρει, ειδικά, τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση, δέκα χιλιάδων (€10.000) ευρώ.

ii. Ειδικά, εάν ο οικονομικός φορέας διαθέτει μη αυτόματα όργανα ζύγισης, για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α, χωρίς να φέρουν το περιοριστικό της χρήσης σύμβολο κόκκινο Μ, που περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, χίλια ευρώ (€1.000) ανά όργανο.

iii. Ο οικονομικός φορέας διαθέτει προς χρήση μη αυτόματα όργανα ζύγισης για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους της παραγράφου 1α, χωρίς τεκμηριωμένα να ενημερώνει τον αγοραστή/χρήστη για το είδος χρήσης του οργάνου, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

iv. Δεν αναγράφονται τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής του οργάνου μέτρησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

γ. i. ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, (Ενότητα ΣΤ(F) ή Ενότητα Δ (D)) που αναγράφεται στη σήμανση του οργάνου, είναι άλλος από τον ισχύοντα, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

ii. ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, (Ενότητα ΣΤ(F) ή Ενότητα Δ (D)), παρόλο που είναι διαθέσιμος, δεν αναγράφεται στη σήμανση του οργάνου, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

δ. Δεν έχει καταρτιστεί Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, ή η εν λόγω Δήλωση δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

ε. i. Δεν αναγράφονται επί του οργάνου ή επί δελτίου δεδομένων που συνοδεύει το όργανο, η επωνυμία/ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή και για τα όργανα που εγκρίθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231) πλέον της επωνυμίας/ταχυδρομικής διεύθυνσης του κατασκευαστή, η επωνυμία/ταχυδρομική διεύθυνση άλλου εμπλεκόμενου οικονομικού φορέα, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

ii. οι ως άνω πληροφορίες είναι λανθασμένες πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

iii. οι ως άνω πληροφορίες είναι ελλιπείς, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

στ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πινακίδα σήμανσης είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

ζ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πινακίδα σήμανσης δεν είναι ορατές, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες,. πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

η. Το όργανο δεν συνοδεύεται από οδηγίες/εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα με τρόπο εύληπτο στους χρήστες/καταναλωτές ή οι οδηγίες/εγχειρίδιο χρήσης είναι λανθασμένες, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

 

14. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα σημεία διάθεσης οργάνων της ως άνω παραγράφου 1α και 1β και με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173), σε περιπτώσεις τεχνικών μη συμμορφώσεων, όπου:

α. το λογισμικό αλλοιώνει τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης, ή αλλοιώνει τα δεδομένα που δέχονται ή που παράγουν τα όργανα μέτρησης, παρόλο που έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας έναντι κάθε τυχαίας ή σκόπιμης παραποίησης, ή δεν ταυτοποιείται, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) για κάθε τύπο οργάνου

β. Η ταυτοποίηση του λογισμικού δεν παρέχεται εύκολα από το όργανο μέτρησης ή ο οικονομικός φορέας δεν παρέχει τα μέσα για την ταυτοποίηση του λογισμικού, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) για κάθε τύπο οργάνου.

γ. Ο τεχνικός φάκελος του Παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή του άρθρου 19 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), ειδικά, για τα όργανα των ως άνω παραγράφων 2α και 3α, στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν έχει συσταθεί κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ευρώ, για κάθε τύπο οργάνου.

 

15. Για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά την διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης οργάνων των ως άνω παραγράφων 2α και 3α, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο, είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), ως εξής:

α. Μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων ή μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις των αντίστοιχων οδηγιών βάσει των αποτελεσμάτων των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

β. Αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, παραπλανητική σήμανση CE ή παραπλανητική Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ανακριβή στοιχεία τεχνικού φακέλου ή ανακριβή ή αναληθή ή παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών.

γ. Το όργανο δεν διαθέτει τις λειτουργίες που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/ και στην τεχνική τεκμηρίωση.

δ. Η κατασκευή του οργάνου μέτρησης (π.χ. υλικό, εξαρτήματα, υποσυστήματα, λογισμικό κλπ) δεν συμμορφώνεται με το Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και με την τεχνική τεκμηρίωση.

ε. Το όργανο μέτρησης διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες έτσι ώστε να παραπλανάται άμεσα ή έμμεσα ο καταναλωτής ως προς την μέτρηση ποσότητας ή τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού, οι οποίες δεν αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και στην τεχνική τεκμηρίωση.

στ. Η προστασία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν είναι σύμφωνη με το Πιστοποιητικό Εξέτασης ΕΕ πρωτοτύπου ή/και στην τεχνική τεκμηρίωση.

ζ. Το σφάλμα του οργάνου υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), παρά την προβλεπόμενη σφράγιση και ρύθμιση.

 

16. Για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις μη υλοποίησης των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων, κ.λπ. τόσο για όργανα εν χρήσει, όσο και για όργανα που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε χρήση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου, στον οικονομικό φορέα, ως εξής:

α. Μη εφαρμογή των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή μη λήψη των απαιτούμενων για την συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

β. Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων οργάνων, σε εφαρμογή της παρούσας.

γ. Παρεμπόδιση του ελέγχου ή άρνηση συνεργασίας με την αρμόδια αρχή ή άρνηση χορήγησης άνευ αντιτίμου, δείγματος οργάνου.

δ. Διάθεση του οργάνου, παρά τη δέσμευση.

 

17. Πριν την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, ζητείται εκ των προτέρων η άποψή του οικονομικού φορέα, εντός κατάλληλης προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ.

 

18. Σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις διαφορετικές περιπτώσεις των ανωτέρω παρ. 13 έως 16, το σύνολο του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του προβλεπόμενου μέγιστου προστίμου κάθε παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις των παραγράφων 13 έως 16 δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ανά τύπο οργάνου.

 

19. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ανεξαρτήτως άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων των παραγράφων13 έως 15 και με την επιφύλαξη της Ενωσιακής διαδικασίας διασφάλισης όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) και στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231), η αρμόδια υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο όργανο μέτρησης δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ως εξής:

α. Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες, μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης και γενικότερα για παραβάσεις που δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς. Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 16 του παρόντος.

β. Προσωρινή Δέσμευση ή /και απόσυρση, σε περίπτωση που τα όργανα ενέχουν κίνδυνο για την παραπλάνηση των καταναλωτών, την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, για την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους επιτόπιους ή εργαστηριακούς ελέγχους. Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις οργάνων μέτρησης που έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην ως άνω υπηρεσία εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής. Ειδικά το μέτρο της απόσυρσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας δεν προβαίνει στην άρση της μη συμμόρφωσης.

γ. Απαγόρευση κυκλοφορίας του οργάνου και διαθεσιμότητάς του στην αγορά επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες α) η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος β) από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και ιδίως προς τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις και τα εναρμονισμένα πρότυπα, γ) διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE, δ) η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας και ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, που για λόγους προστασίας των καταναλωτών από παραπλάνηση, προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων.

δ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά ή τυχόν απόσυρση ή ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά ή η καταστροφή των μη συμμορφούμενων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας, της απόσυρσης ή της ανάκλησης μπορεί να είναι προσωρινό ή οριστικό, ανάλογα με το χαρακτήρα των μη συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους. Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με δήλωσή του την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης ή καταστροφής. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος οργάνων μέτρησης που αποσύρθηκαν από την αγορά ή έχουν ανακληθεί από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτών.

ε. Κατά την εφαρμογή του μέτρου της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και της απόσυρσης, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Το προϊόν που απαγορεύθηκε ή αποσύρθηκε οριστικά, δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.

 

20. Για παραβάσεις της παραγράφου 8 ή παρ. 9 επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ ανά τύπο οργάνου.

 

21. Για τα όργανα μέτρησης των ως άνω παραγράφων 1γ, 2β και 3γ για τα οποία δεν έχει εκδοθεί εθνική έγκριση της χώρας μας ή τέθηκαν σε διάθεση μετά τη λήξη ισχύος της έγκρισής τους ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της έγκρισής τους, επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους.

 

22. Όργανα μέτρησης της παραγράφου 1 που διατίθενται χωρίς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 δεν επιτρέπεται να διατίθενται προς χρήση, άλλως επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου και το όργανο δεσμεύεται.

 

 

 

ΠΗΓΉ: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

Σ