Ν.4712/2020 – Διατάξεις για συμμετοχή μελών στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων εταιριών με ηλεκτρονικά μέσα και για τη σύσταση ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 146/29-7-2020 ο Ν. 4712/2020 με τίτλο   «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.», ο οποίος μεταξύ άλλων σημαντικών ζητημάτων (περιέχει και σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις), περιλαμβάνει και διατάξεις αναφορικά με την δυνατότητα των μελών των συλλογικών οργάνων των εταιρειών να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), αλλά και σημαντικές διατάξεις για την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών  ( ΙΚΕ ) μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης ( e-ΥΜΣ).

Ειδικότερα, και αναφορικά με την δυνατότητα της συμμετοχής των μελών των συλλογικών οργάνων στις συνεδριάσεις τους, με χρήση ηλεκτρονικών  μέσων, ο ως άνω νόμος στο Κεφάλαιο Β προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 23.

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα .

 1. Στην παρ. 2 τουάρθρου 71 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) – που αφορά τις ΙΚΕ – αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι, η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι εταίροι. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

 1. Στην παρ. 4 τουάρθρου90 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) – που αφορά στις ανώνυμες εταιρείες – αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η πρόσκληση  προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.»

 

 1. Η παρ. 5 τουάρθρου 90 του Ν.4548/2018 –που αφορά επίσης στις ανώνυμες εταιρείες- αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.»

 

 1. Η παρ. 3 τουάρθρου 120του Ν.4548/2018- που αφορά στης ανώνυμες εταιρείες- αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν το προβλέπει το καταστατικό, ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.»

 

 1. Στην παρ. 1 τουάρθρου 125του Ν.4548/2018 – πάλι για τις ανώνυμες εταιρείες- αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά, ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν, ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά, ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.»

 

 1. Προστίθεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018, η οποία έχει ως εξής:

«3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.»

 

 1. Η παρ. 3 τουάρθρου 127του Ν.4548/2018 – για τις ανώνυμες εταιρείες αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2.»

 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την ανώνυμη εταιρία και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, ως προς όλα ή ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εφόσον έτσι προβλέπει η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, ή συμφωνούν όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν, ή να παρίστανται στη συνεδρίαση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθύνεται στους λοιπούς συμμετέχοντες, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

 

Άρθρο 24.

 

Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) – που αφορά στις ΙΚΕ- αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 51 .

 

Διαδικασία σύστασης

1α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227), είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.

 

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται μετά από το πέρας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

 

 1. α. Στο άρθρο 2 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα, ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:

αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87 του Ν.4441/2016, αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.444/2016 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9, ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α.»

 

 1. α. Στον Ν.4441/2016προστίθεται άρθρο 9α ως εξής:

Άρθρο 9α

Πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο.

 1. Ειδικά οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δύνανται να συστήνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων πέραν αυτών που προβλέπονται στα πρότυπα καταστατικά του άρθρου 9, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό τους δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται το πρόσθετο περιεχόμενο και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 9α. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο και για την σύσταση άλλων νομικών μορφών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4635/2020.».