Νέα από το e-forologia.gr (07/06/2021)

Άρθρα

Εξόφληση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Ερωτήματα

Μπορεί να μεταφερθεί η άδεια του 2020, πέραν της 30/6/2021;

Εργαζόμενη η οποία απουσίαζε το έτος 2020, με άδεια τοκετού, λοχείας και μετά με άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, για έξι μήνες (δηλ. έως 23/9/2020).
Στη συνέχεια, μπήκε σε αναστολή από τις 24/9/2020, μέχρι και σήμερα & θα συνεχίσει, όσο επιτρέπονται οι αναστολές.
Η συγκεκριμένη εργαζόμενη, όπως είναι φυσικό, δεν έλαβε την άδειά της για το 2020.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί να μεταφερθεί η άδεια του 2020, πέραν της 30/6/2021.
Το ίδιο ερώτημα ισχύει και άλλους εργαζόμενους, που είτε είναι σε αναστολή περιοδικά, είτε στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και δεν έχουν λάβει την άδεια που τους αναλογεί για το προηγούμενο έτος.
Μπορεί να μεταφερθεί η άδεια του 2020, πέραν της 30/6/2021;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει  με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς και με την αρ. πρ. 3321/1-3-2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας  επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο.

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Σε περίπτωση μη έκδοσης παραστατικού από την τεχνική εταιρεία, ποια η ευθύνη/ υποχρέωση του ιδιώτη απέναντι στη φορολογική διοίκηση;

Το 2017 συνάφθηκε μεταξύ ιδιώτη και τεχνικής εταιρείας, σύμβαση έργου, σύμφωνα με την οποία ο ιδιώτης ανέθεσε στην εταιρεία την κατασκευή μιας μονοκατοικίας. Το ίδιο έτος ο ιδιώτης έλαβε στεγαστικό δάνειο 120000€ (γίνονταν αναλήψεις ποσών ανα διαστήματα και όχι μεταφορές απευθείας στο λογαριασμό της εταιρείας για την πληρωμή των δαπανών ανέγερσης).

Στη σύμβαση αναφέρονται μεταξύ άλλων το συμβατικό τίμημα (260000,00€), ημερομηνίες παράδοσης διαφορετικών τμημάτων του έργου αλλά και πρόβλεψη περί απομείωσης του τιμήματος λόγω καθυστερήσεων στις ημερομηνίες παράδοσης. Η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου είχε συμφωνηθεί για τον 6/2018 όμως εντέλει παραδόθηκε πολύ αργότερα και πρόσφατα (εντός του 2021) το ακίνητο απέκτησε οριστική παροχή ρεύματος ενώ πριν είχε εργοταξιακή. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό για το έργο και τα δύο μέρη έχουν διαφωνία για το τελικό ποσό λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση και της σχετικής ρήτρας που υπάρχει για απομείωση (δεν έχουν προβεί όμως σε καμία ένδικη διαδικασία).

Ερωτάται: Πότε οφείλει η τεχνική εταιρεία να προβεί σε τιμολόγηση; Έπρεπε να τιμολογεί τέλος του κάθε έτους το μέρος του έργου που είχε ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο έτος, ή μήπως μια φορά στο τέλος του έργου (έστω και αν αυτό είναι 4 έτη μετά τη σύμβαση έργου); Σε περίπτωση μη έκδοσης παραστατικού από την τεχνική εταιρεία, ποια η ευθύνη/ υποχρέωση του ιδιώτη απέναντι στη φορολογική διοίκηση (δεδομένου ότι έλαβε δάνειο το οποίο δήλωσε στο Ε1 το 2017, απέκτησε ακίνητο δηλωμένο επίσης στο Ε9, χωρίς όμως ποτέ να δηλώσει ποσό για την απόκτηση του ακινήτου); Οφείλει ο ιδιώτης να προβεί σε κάποια γνωστοποίηση ή κάποια άλλη διαδικασία ;

Απάντηση

 

 1. Χρόνος έκδοσης στοιχείου

  1.1Καθώς πρόκειται για συναλλαγή λιανικής, για το χρόνο έκδοσης στοιχείου εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4308/2014 ότι

  «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:

  α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.

  β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

  γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

  δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.».

  1.2 Η περίπτωση του ερωτήματος εμπίπτει στην περιπτ. δ’ του άρθρου.

  1.3 Στην εφαμροστική ΠΟΛ.1003/31-12-2014 στην παρ. 13.1.6 αναφέρεται ότι

  «Για την περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής (τεχνικού) έργου της περιπτ. δ’ της παρ.  1 του ως άνω άρθρου (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης από το φοροτέχνη-λογιστή, κ.λπ.), ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.».

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας που δεν καταβλήθηκαν νομίμως το 2020, αλλά καταβάλλονται το 2021 σε οικειοθελώς αποχωρήσαντα εργαζόμενο, σε ποιο κωδικό των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών θα καταχωρηθούν;

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν 4756 / 2020 η ετήσια άδεια και το επίδομα άδειας των εργαζομένων οι οποίοι ήταν σε αναστολή μεταφέρεται έως 30/06/21. Σε περίπτωση που εργαζόμενος δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση τον μήνα Μάιο του 2021 χωρίς να λάβει άδεια , θα λάβει ΕΑ 2020 και αποζημίωση άδειας του 2020 καθώς και του 2021. Στη μηνιαία βεβαίωση αποδοχών που θα σταλεί για τον μήνα Μάιο του 2021 οι αποδοχές που αφορούν το ΕΑ 2020 και την αποζημίωση άδειας του 2020 θα δηλωθούν ως αναδρομικά ή όχι;

 

Απάντηση:

 1. Σύμφωνα με τοάρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει  με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς και με την αρ. πρ. 3321/1-3-2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας  επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο.

  Στο άρθρο 69 του  Ν.4756/2020 με τίτλο « Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή» ορίζονται τα εξής:

  «1. Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021.  2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας».

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Πηγή: www.e-forologia.gr