Νέα από το e-forologia.gr (10/08/2020)

Άρθρα

Δύναται να προβεί ο εργοδότης στην έκπτωση (αφαίρεση) του επιδόματος ασθενείας εφόσον ο εργαζόμενος καθυστερεί σκόπιμα την είσπραξη του;

Ερωτήματα

Άδεια τοκετού λοχείας

Εργαζόμενη με Σύμβαση Ορισμένου Έργου και Ορισμένης Χρονικής διάρκειας προσελήφθη από τον Οργανισμό μας την 18η /3/2020 έως 30/04/2020 με δύο δίμηνες ανανεώσεις να ακολουθούν έως 30/06/2020 και 31/08/2020. Η συγκεκριμένη πρόσληψη έγινε για αντικατάσταση άλλης εργαζόμενης η οποία είχε λάβει Άδεια Τοκετού-Λοχείας και στη συνέχεια Άδεια Προστασίας της Μητρότητας (από ΟΑΕΔ). Ως εκ τούτου στη λήξη της Σύμβασης της πρώτης εργαζομένης δεν προβλέπεται περαιτέρω ανανέωση. Κατά δήλωσή της η συγκεκριμένη είναι σε Ενδιαφέρουσα και αν παρέμενε στην εργασία της θα ζητούσε Άδεια Τοκετού – Λοχείας από τον Οκτώβριο του 2020. Το ερώτημα είναι αν η κατάστασή της σήμερα ως εγκυμονούσα , δεσμεύει τον εργοδότη να ανανεώσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σύμβασή της και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020.

Απάντηση:

Από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1483/1984, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 36 παρ. 1 του >Ν. 3996/2011, προκύπτει ότι η ανω­τέρω προστασία ισχύει για την εργαζόμενη έγκυο γυναίκα με σύμβαση εργασίας τόσο αορίστου χρόνου όσο και ορισμένου χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, η προστασία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν από το χρόνο της συμβατικής λήξης της ορισμέ­νου χρόνου εργασιακής σχέσης.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

ΕΦΚΑ Παράλληλη Απασχόληση

Εργαζόμενος μισθωτός με καθαρό μισθό 1.250,00€, ασφαλισμένος για το αντίστοιχο ποσό αν θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. της ΆΛΦΑ ΑΕ (χωρίς να είναι μέτοχος της εταιρείας) με ετήσια καθαρή αμοιβή 12.500,00€ ή μηνιαία καθαρή αμοιβή 1.041,65€ .

ΕΡΏΤΗΣΗ : Θα πληρωθεί ΕΦΚΑ επί του ετήσιου ή μηναία καταβαλλόμενου ποσού από τις αμοιβές Δ.Σ. (δεδομένου ότι είναι και μισθωτός) & πόσο;

Απάντηση:

Εφόσον μισθωτός της επιχείρησης έχει την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ για την οποία λαμβάνει επιπλέον αμοιβή, τότε υπάρχει υποχρέωση κράτησης ασφαλιστικών εισφορών (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) που υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους οι συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος. Περισσότερα για τα ποσοστά και τα πακέτα κάλυψης μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μετά το ν.4670/2020 σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

 

Εάν η αμοιβή κατ’ αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ’ έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Υπολογισμός μερικής απασχόλησης και ασφαλιστικών ημερών

Υπολογισμός μισθού μερικής απασχόλησης και ασφαλιστικών ημερών σε υπάλληλο ο οποίος εργάζεται πενθήμερο πεντάωρο.

Απάντηση:

Για τον τρόπο υπολογισμού των ημερών εργασίας που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  , σύμφωνα  με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Κ.Α. του ΙΚΑ, όταν ο ημερήσιος μισθός του μερικώς απασχολούμενου  είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 €) , επισημαίνεται  ότι στον  έμμισθο ( τον  αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό) εργαζόμενο αναγνωρίζονται:

Οι ημέρες της πραγματικής του  απασχόλησης, εφόσον εργάζεται  ορισμένες ημέρες τον μήνα

20 έως 23 ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης ή 25 ημέρες επί 6ήμερης απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.