Νέα από το e-forologia.gr (12/04/2021)

Άρθρα

Σ.Σ.Ε. που είναι σε ισχύ. Ποιες από αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές

Ερωτήματα

Πώς γίνεται η ενημέρωση στα mydata όταν υπάρχει υποκατάστημα ;

Θα ήθελα να ρωτήσω πως γίνεται η ενημέρωση στα mydata όταν υπάρχει υποκατάστημα ;

Απάντηση

 

 1. Στις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA * A. 1138/2020 (Επικαιροποίηση 21-10-2020)αναφέρεται:

  «Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών;

  Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «Σύνοψη» των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα -τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), καθώς και η «Σύνοψη» λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).».

  Στο αρχείο «myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας – Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020» διευκρινίζεται:
  «4. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών

  Οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών περιέχουν τα δεδομένα που η ΑΑΔΕ κρίνει απαραίτητο να συλλέγει προκειμένου να απεικονίζει τις συναλλαγές και τις εγγραφές που πραγματοποιούν οι υπόχρεες Επιχειρήσεις με τη μορφή «Σύνοψης».

  Σημειώνεται ότι κάθε Σύνοψη Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών) και αποτυπώνεται στις Στήλες Τύπων Παραστατικών όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου ενταγμένου στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών;

Εργαζόμενος που προσλαμβάνεται με το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών 100.000 ΝΘΕ με σύμβαση εργασίας 6 μηνών αποχωρεί πριν την λήξη της 6μηνης τουλάχιστον λήξης της σύμβασης του.

Τι επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια ενέργεια του εργαζόμενου που αποχωρεί οικειοθελώς όσον αφορά την τήρηση των όρων του προγράμματος για την επιχείρηση; Χάνει η επιχείρηση το δικαίωμα επιδότησης των μέχρι την αποχώρηση ασφαλιστικών εισφορών ή θα επιδοτηθεί έως την αποχώρησή του; Τι άλλες λύσεις υπάρχουν η θα προτείνατε;

 

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της με Αριθμ. οικ. 39539/996/30.09.2020 Κ.Υ.Α., σχετικά με τη διατήρηση θέσεων εργασίας – όρους και δεσμεύσεις, ορίζεται ότι:

«1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύνεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.».

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Τι υφίσταται σε περίπτωση λήψης επιστρεπτέας προκαταβολής και μεταγενέστερης λύσης της επιχείρησης;

Επιχείρηση η οποία έχει λάβει ποσά μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής (από την 1 έως και την 5),
πρόκειται να κάνει Διακοπή εργασιών εντός του μήνα Μαρτίου 2021. Τί πρέπει να γίνει με τα ποσά αυτά? Θα πρέπει να επιστραφούν στο σύνολό τους ;

 

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 με θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 ου  Κύκλου) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020», ορίζεται σχετικά ότι:

«1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απα­σχόλησης έως την 30η Ιουνίου  2021 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου  2021  παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανί­ζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISnet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr