Νέα από το e-forologia.gr (13/07/2020)

Άρθρα

Σύμβαση εργασίας και διάκριση από τη Σύμβαση Έργου 

Η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος Φ.Π., δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

 

Ερωτήματα

Λήξη αναστολής σύμβασης

Εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση τέθηκε η σύμβαση του σε αναστολή εργασίας. Μετά το πέρας των 45 ημερολογιακών ημερών επέστρεψε στην εργασία του. Υπήρχε υποχρέωση από την πλευρά του εργοδότη υποβολής κάποιου εντύπου για τη λήξη της αναστολής; Αν ναι και έχει παρέλθει η προθεσμία αυτή υπάρχουν κυρώσεις; Μπορεί να κατατεθεί χειρόγραφα τώρα;

Απάντηση:

Στο κεφάλαιο Α  , υποκεφάλαιο Α2  άρθρο 1 , παρ.7 ορίζεται ότι  « 7. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1 του παρόντος ( πληττόμενες και επαναλειτουργούσες ), υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης). Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών. …

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Σπαστό ωράριο σε μερική απασχόληση

Επιχείρηση που λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα με διακεκομμένο ωράριο μπορεί να απασχολήσει εργαζόμενο με μερική απασχόληση 4 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα επί εξαημέρου;

Απάντηση:

Στο άρθρο 2, παρ.7, του Ν.3846/2010 ορίζεται ότι « Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης».

 

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Παράταση Σύμβασης Ορισμένου χρόνου μετά από αναστολή

Επιχείρηση ήταν σε αναστολή από 15/3/2020 με Εντολή Δημόσιας Αρχής. Έθεσε σε αναστολή εργαζόμενη από 15/3/2020 έως 31/5/2020. Η σύμβασή της είναι Ορισμένου Χρόνου και λήγει 24/6/2020.

Γίνεται παράταση σύμβασης αυτόματα και για πόσες ημέρες;

Αν ναι ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε; Έντυπα που πρέπει να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) και τις ρυθμίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 19221/379/19.5.2020,  τόσο για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις όσο και για τις πληττόμενες, είναι δυνατόν να παραταθεί η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή.  Ειδικότερα, μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.