Νέα από το e-forologia.gr (15/09/2020)

Άρθρα

Ασφαλιστικό: οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και η… ουσία του ζητήματος

Ερωτήματα

Υπάρχει υποχρέωση επισύναψης αρχείου κατά την υποβολή του εντύπου Ε7, βεβαίωση εργοδότη για σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Το έντυπο Ε7 (Βεβ.εργοδότηση για σύμβαση ορισμένου χρόνου) δύναται να υποβάλλεται χωρίς επισυναπτόμενο αρχείο με την υπογραφή του εργοδότη; (Το δέχεται το ΕΡΓΑΝΗ χωρίς επισυναπτόμενο)

Απάντηση:

Ο εργοδότης, ειδικά στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας μισθωτού  αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Αντίστοιχη υποχρέωση δεν υφίσταται όσον αφορά την υποβολή του εντύπου Ε7 : Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής του εντύπου Ε7 ,  επισύναψη του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου.  Άλλωστε το έντυπο αυτό δεν υπογράφεται από το μισθωτό .

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Σε επιχείρηση που έχει εφαρμόσει το μέτρο της αναστολής εργασίας σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασης του εργαζομένου;

Επιχείρηση που επαναλειτούργησε με εντολή δημόσιας αρχής (επισιτιστικό κατάστημα)απασχολεί 7 άτομα προσωπικό .Στα 3 άτομα έκανε παράταση αναστολής έως και 30/06/2020.Στις 31/07/2020 ένα άτομο θέλει να φύγει οικειοθελώς .Πρέπει να τον αντικαταστήσω δεδομένου ότι η δέσμευση για την διατήρηση των ίδιων θέσεων εργασίας λήγει στις 15/08/2020;

Απάντηση:

Στο Κεφάλαιο Α2  Άρθρο 1, παρ 6, & 7 της   ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 17788/346/8.5.2020   (ΦΕΚ  B’ 1779/10.05.2020) , ορίζονται τα εξής:

  1. Οι πληττόμενες ή επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας , και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

 

  1. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης). Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Περίπτωση συνταξιοδότησης με συνέχιση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε εταιρεία υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον φάκελο συνταξιοδότησής του.

Ερωτήματα που προκύπτουν:

– Μπορεί να συνεχίσει την απασχόληση του στην εταιρεία και με τους ίδιους όρους εργασίας;

– Αν μπορεί, τότε η εταιρεία πρέπει να προβεί σε κάποιες δηλωτικές ενέργειες π.χ. στο ΕΡΓΑΝΗ ,ΟΑΕΔ ,ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ;

-Υπάρχει η υποχρέωση της εταιρείας περί καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδότησης;

-Θα πρέπει να ΄γίνει αποχώρηση & πρόσληψη ξανά;

Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με το β’ εδ. άρθρου 8, Ν.3198/1955 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/1976, μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως, αν συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος, μπορούν, αν μεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν της εργασίας, αν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν ή να απομακρύνονται της εργασίας τους από τον εργοδότη, αφού λάβουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημιώσεως που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από μέρους του εργοδότη.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.