Νέα από το e-forologia.gr (22/02/2021)

Άρθρα

 Υπόδειγμα υπομνήματος προς το τ.ΙΚΑ – ΕΦΚΑ σε περίπτωση μη λειτουργίας επιχείρησης λόγω χιονόπτωσης και μη καταβολής του ημερομισθίου της ημέρας αυτής

Ερωτήματα

Τι ισχύει για τη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου και τις αναστολές;

Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου (ενδυμάτων) απασχολεί προσωπικό (1 άτομο ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( από 04/03/2020 έως 05/03/2021 ). Η εργαζόμενη τέθηκε σε αναστολή εργασίας για τα παρακάτω διαστήματα :

07/11/2020 – 30/11/2020

01/12/2020 – 31/12/ 2020

01/01/2021 -31/01/2021

01/02/2021 28/02/2021

Ο εργοδότης δεν θα παρατείνει την αναστολή κατά τον μήνα Μάρτιο και 05/03/2021 θα υποβάλει την λύση σύμβασης στο σύστημα Εργάνη. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή 1,2,3,4, και 5. Με βάση την απόφαση της Γ ΔΟΥ 19/2021 άρθρο 11 και την 3208/108/22.01.2021 όπως τροποποιήθηκε με την 5693/200/5.2.2021

α) μπορεί η επιχείρηση να μην προβεί σε νέα πρόσληψη και να λύσει την σύμβαση ή υποχρεώνεται σε διατήρηση προσωπικού ή παράτασης της σύμβασης;

β) σε περίπτωση νέας πρόσληψης μπορεί να τεθεί σε αναστολή;

γ) μπορεί να προσλάβει προσωπικό με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων του ΥΠΕΚΥ και εάν ναι τότε μπορεί να το βγάλει σε αναστολή όταν η επιχείρηση είναι υποχρεωτικά κλειστή;

Εάν μετά την αποχώρηση εργαζομένου από το κεντρικό η πρόσληψη γίνει σε υποκατάστημα το οποίο ουδέποτε έχει απασχολήσει προσωπικό τότε είμαστε σύμφωνοι με τους όρους διατήρησης προσωπικού είτε για όρους διατήρησης σε αναστολές είτε για όρους διατήρησης επιστρεπτέας;

Απάντηση

 

 1. Στο Άρθρο 1, παρ.2α του Κεφαλαίου Α της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 4374/131 /ΦΕΚ Β 345/31.1.2021ορίζεται ότι « 2α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.  Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.  Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας».

  Με βάση την ανωτέρω διάταξη,  η επιχείρηση του ερωτήματος  ,δεν είναι σύννομο,  με τη λήξη  της σύμβασης  την 5 η  Μαρτίου 2021, να  προβεί σε διακοπή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και τούτο γιατί οφείλει  ο χρόνος διάρκειας της να συνεχισθεί για το χρόνο που υπολείπεται, εκτός εάν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

  Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Ποιος θα είναι ο ΦΠΑ για πωλήσεις σε ιδιώτες εντός και εκτός Ε.Ε. μέσω e-shop;

Αλλοδαπή εταιρεία διαχειρίζεται ιστοσελίδα e-shop όπου πουλάει σε ιδιώτες fobizou. Η ημεδαπή εταιρεία έχει συμφωνία με την αλλοδαπή να δημιουργεί και να αποστέλλει τα είδη στους ιδιώτες που αγοράζουν μέσω της ιστοσελίδας. Οι ιδιώτες βρίσκονται εντός και εκτός ΕΕ. Η ημεδαπή θα εκδίδει τιμολόγιο προμήθειας στην αλλοδαπή για τις πωλήσεις.

Ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την παραπάνω συμφωνία; Το τιμολόγιο προμήθειας που θα εκδίδει η ημεδαπή εταιρεία προς την αλλοδαπή θα περιέχει ΦΠΑ;
Ευχαριστώ

Απάντηση:

 1. Αναφέρεστε σε διάθεση ειδών fobizou μέσω ιστοσελίδας αλλοδαπής εταιρίας, τα οποία κατασκευάζει ημεδαπή εταιρία και επειδή τονίζετε την έκδοση προμήθειας της ελληνικής προς την αλλοδαπή, κατανοούμε ότι ακολουθείται η πρακτική της κατασκευής των κοσμημάτων από την ημεδαπή εταιρία  για λογαριασμό της αλλοδαπής με την πρακτική της επεξεργασίας για λογαριασμό τρίτου (facon).

  2. Εργασίες facon γενικά

  2.1. Με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 36 του ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρέωση στον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο, που παραλαμβάνει ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία αποστέλλονται από άλλο Κράτος – Μέλος από ή για λογαριασμό υποκείμενου στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο Κράτος Μέλος με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή εργασιών σε αυτά γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες φασόν, της καταχώρησης των σχετικών στοιχείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση και εξακρίβωση των αγαθών αυτών, σε λογαριασμούς των βιβλίων   που τηρεί ή σε «ειδικό βιβλίο». Το βιβλίο αυτό τηρείται πλέον αθεώρητο (ΠΟΛ 1153/2014). Οδηγίες για τον τρόπο τήρησης και το περιεχόμενο του βιβλίου, δόθηκαν με την ΠΟΛ 1229/1997.

  Για τις ενδοκοινοτικές εργασίες φασόν (facon) έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ 1237/1995 σχετικά με την εφαρμογή των απλοποιημένων διαδικασιών προκειμένου να μην ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος ή να ληφθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ για την Κοινοτική επιχείρηση. Η παραμονή των πρώτων υλών στο εσωτερικό του Κράτους Μέλους όπου πραγ­ματοποιούνται οι εργασίες φασόν (Ελλάδα) δεν θεωρείται ως τόπος απόκτησης των πρώτων υλών α­πό τον εντολέα (αλλοδαπή επιχείρηση). Για να δικαιολογηθεί η παρουσία των πρώτων υλών στην Ελλάδα για επεξεργασία,  ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί τις εργασίες φασόν  πρέπει να τηρεί το «Ειδικό Βιβλίο» της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 για τα υλικά που του διατίθενται από τον εργοδότη, με σκοπό την πραγ­ματοποίηση εργασιών φασόν, για τον εργοδότη αυτό.

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Στις καθαρές αμοιβές εποχιακά εργαζομένων που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.);

Εποχικές επιχειρήσεις επισιτισμού – τουρισμού, συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους . Η αρχικά συμφωνηθείσα διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε 2 μήνες και ανάλογα με το φόρτο εργασίας παρατείνεται για όσο χρειαστεί .
– Με ποια διαδικασία γνωστοποιεί η επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες τις παρατάσεις αυτές;
Η υποβολή Ε4 – Συμπληρωματικό ωραρίου, με αναγραφή της παράτασης στις παρατηρήσεις, καλύπτει την επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου;
– Μετά από πόσες παρατάσεις μετατρέπεται αυτοδίκαια η σύμβαση ορισμένου χρόνου σε αορίστου;
Υπόψιν ότι οι παρατάσεις θα είναι εβδομαδιαίες και ο τελικός συνολικός χρόνος απασχόλησης θα φτάσει τους 4 -5 μήνες .
– Εφόσον υπάρχει όρος στην αρχική σύμβαση για δυνατότητα παρατάσεων, πρέπει να γίνεται και έγγραφη σύμβαση για τις παρατάσεις αυτές;
– Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1147/2018 υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 5% σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο με συμβάσεις μικρότερες του έτους .
Ισχύει και για τις εποχικές ; Ποιες οι κυρώσεις στην περίπτωση μη εφαρμογής της παρακράτησης ;

 

Απάντηση:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) και σύμφωνα με το άρθρο 131 του ιδίου νόμου ισχύει από 14/6/2018 και μετά, ορίζεται ότι:

«Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 , διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.)».

Σχετική με τις ανωτέρω διατάξεις είναι και η ΠΟΛ. 1147/26.7.2018 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή, ορίζεται ότι:

«10. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 . Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985 . Οι ξεναγοί που υπάγονται στις τελευταίες αυτές διατάξεις είναι αυτοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τουριστικά – ταξιδιωτικά γραφεία, με μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με τα παραρτήματα – πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αμοιβών των εν λόγω ξεναγών και ημερομισθίων. Επίσης, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.